Miljoenennota 2015, maatregelen arbeidsmarkt

0
1342

Welke maatregelen uit de Miljoenennota, gepresenteerd op Prinsjesdag, zijn van invloed op de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt?

> Miljoenennota 2015
Miljoenennota 2015
Brug-WW
Om van-werk-naar-werk te bevorderen introduceert het kabinet in 2015 binnen de sectorplannen de ‘Brug-WW’. Dit vergemakkelijkt baanwisselingen waarbij sprake is van substantiële omscholing in de richting van groeiberoepen en –sectoren. Deze extra ondersteuning vanuit de WW drukt de kosten voor de werkgever.
Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, dan krijgt diegene voor de uren dat hij of zij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold een WW-uitkering.

WW
Per 1 juli 2015 zal in de WW worden uitgegaan van inkomensverrekening in plaats van urenverrekening. Daardoor loont het altijd om vanuit de WW-uitkering te gaan werken. Vanaf 1 juli 2015 wordt ook alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na 6 maanden WW-uitkering gezien als passende arbeid. De handhaving op het besluit passende arbeid wordt vanaf 1 januari 2015 geïntensiveerd.

Lagere lasten op arbeid
Het kabinet zet 500 miljoen euro in om de arbeidskorting voortaan bij een hoger inkomen af te bouwen. Dit bevordert de werking van de arbeidsmarkt. Dit bedrag komt bovenop de eerdere verhogingen van de arbeidskorting. Het voordeel per werkende kan oplopen tot circa 500 euro. In totaal gaat het om 3,1 miljard euro cumulatief over 2014 en 2015. De maximale arbeidskorting wordt als gevolg hiervan met 100 euro verhoogd. De inkomensvooruitgang voor mensen die vanuit een uitkering aan het werk wordt daarmee groter.

Verlagen tarief eerste schijf. Het kabinet trekt 475 miljoen euro uit voor verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf komt daarmee uit op 36,5% en wordt – na de tijdelijke daling in 2014 – in 2015 dus minder verhoogd dan eerder was voorzien.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt in aangepaste vorm ingevoerd. Daardoor wordt een aanzienlijke vereenvoudiging bereikt. De oude regeling vervalt met ingang van volgend jaar.

Reservering lastenverlichting bedrijfsleven
Vanaf 2016 heeft het kabinet ruimte gereserveerd die zal worden ingezet voor lastenverlichting aan het bedrijfsleven in het kader van de stelselherziening.
> Zie de Brief van het kabinet over de voorgenomen Herziening Belastingstelsel

Kinderopvangtoeslag
Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt met drie maanden verlengd tot een half jaar, zodat ouders met kinderen meer tijd hebben om zich te richten op het solliciteren vanuit de WW.

Een leven lang leren, duurzame inzetbaarheid
Middelbaar opgeleiden profiteren minder van nieuwe technologie dan hoogopgeleiden. Binnen de groep middelbaar opgeleiden hebben ouderen het meeste last van technologische ontwikkelingen, omdat zij vaak routinematige beroepen hebben met taken die relatief eenvoudig door techniek kunnen worden overgenomen. Zij moeten dan op zoek naar een andere – en ander soort – baan. Werkgevers en werknemers zullen veel meer aandacht moeten besteden aan de noodzaak van een leven lang leren. Het is van cruciaal belang dat werknemers hun weerbaarheid en aanpassingsvermogen door scholing vergroten. Scholing helpt mensen om zich aan te passen aan de wijzigende eisen op de arbeidsmarkt. Ook kan de arbeidsmarkt een betere dynamiek ontwikkelen als van-werk-naar-werk trajecten vorm krijgen en intersectorale (om)scholing steeds meer mogelijk wordt. Dit is niet alleen een rol voor de overheid, het is juist noodzaak bedrijven en ook werknemers hierop aan te spreken en hierin mee te krijgen.
> Zie Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

Onderwijs
De hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot zorgt ervoor dat op lange termijn 1 miljard vrij komt voor verbetering van het hoger onderwijs. De ov-kaart blijft en zal beschikbaar zijn voor alle mbo’ers. Het kabinet wil een meester-gezelsysteem in het mbo ontwikkelen.

Kennismigranten
De toegang voor kennismigranten wordt versoepeld en goedkoper. In 2015 doet het kabinet hiervoor een voorstel en stelt dan ook maatregelen voor om Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten, onder meer door het aanbod van internationale scholen te verbeteren.

Toekomstfonds
Om financieel vermogen te investeren in innovatie en tegelijkertijd te behouden voor toekomstige generaties richt het kabinet een Toekomstfonds op. Het startkapitaal is 200 miljoen euro. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de financiering van innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven en onderzoek. Er is reeds 100 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het innovatieve mkb via het investeringsfonds Dutch Venture Initiative (DVI).

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
De WBSO is een fiscaal instrument ter stimulering van private innovatie. Het kabinet maakt hiervoor 16 miljoen euro extra vrij.

BTW bouw
Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie wordt verlengd tot 1 juli 2015. Dit is conform de huidige regeling, dus inclusief architecten en hoveniers.

Transitie Wmo
In 2015 is 40 miljoen euro extra vrijgemaakt om de transitie naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verzachten. Dit komt bovenop de extra middelen voor de Wmo uit het voorjaar (195 miljoen euro) en de 75 miljoen euro die het kabinet in 2015 en 2016 beschikbaar stelt voor een thuishulptoelage. Het kabinet ziet dit als positief voor de werkgelegenheid in de thuiszorg.

Bestrijding schijnconstructies
Voor de bestrijding van schijnconstructies is eenmalig 100 miljoen beschikbaar. Er zijn extra inspecteurs aangesteld en in 2014 en 2015 zal de Inspectie SZW worden uitgebreid. De handhaving via het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) en verbeteringen in de zelfregulering worden voortgezet.

Zzp’ers
De eerste belastingschijf inkomstenbelasting wordt aangepast naar 36,5%. Dit betekent een verhoging van 0,25%. De tarieven van de overige belastingschijven wijzigen niet en zijn in 2015 gelijk aan de tarieven in 2014.

Over invoering van de VAR-Webmodule zal eerst overleg worden gevoerd met zzp-organisaties voordat er een definitieve invulling aan deze maatregel wordt gegeven.

Het kabinet laat op dit moment een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers uitvoeren om de trends en gevolgen van de groei van het aantal zzp’ers beter te begrijpen. Dit IBO streeft ernaar om de analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar te maken voor een publieke discussie over de betekenis van zzp’ers voor de werking van de arbeidsmarkt, hun inkomens en vermogensposities, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsen van sociale voorzieningen en verzekeringen. Het kabinet zet haar beleid voort om schijnzelfstandigheid en schijnconstructies met zzp’ers te bestrijden.

Bron: Rijksoverheid, 16 september 2014