Marco Bastian, directeur NBBU, reageert op Sociaal Akkoord

0
1643

Marco Bastian, directeur NBBU, over het Sociaal Akkoord:

“Flexwerkers komen van de regen in de drup…”
NBBU
In het vorige week gesloten Sociaal Akkoord zijn beperkende maatregelen afgesproken voor de flexibele arbeidsmarkt. Als de plannen doorgaan, mogen uitzendbureaus vanaf 1 januari 2015 niet langer dan 78 weken het uitzendbeding toepassen.
De NBBU-cao biedt tot nu toe 130 weken uitzendbeding, en biedt daarbij vanaf de eerste dag de inlenersbeloning (anders dan de ABU-cao, die pas in 2015 overgaat op de inlenersbeloning). De maatregelen uit het Sociaal Akkoord hebben uiteraard direct effect op de onderhandelingen over de nieuwe NBBU-cao.

“Maatregelen voor flexibele arbeidmarkt teleurstellend”
Marco Bastian, directeur van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, reageert op de maatregelen.
“Op zich is het goed dat werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar hebben gevonden in een akkoord,” zegt hij. “Maar ik vind de afspraken die zijn gemaakt bij het onderdeel ‘flexibele arbeidsmarkt’ zeer teleurstellend. De beperking van toepassing van het uitzendbeding naar 78 weken is een ongewenste inmenging in de vrijheid van afspraken tussen cao-partijen. Onze cao is van toepassing op 900 uitzendbureaus – goed voor 25% van de branche – en sluit aan op de specifieke situatie van specialistische uitzendbureaus in het MKB segment. Onze cao faciliteert het gezamenlijk belang van uitzendkracht en uitzendbureau, namelijk mensen naar werk brengen en ze aan het werk houden. Daarmee kom ik op een heel belangrijk bezwaar, want de inperking van flexibiliteit is contraproductief als je werkelijk iets wilt doen aan de hoge werkloosheid. Flexwerkers komen met dit Sociaal Akkoord van de regen in de drup.”

Marco Bastian, directeur NBBU

Flex juist nodig in periode van recessie
“Wie veel met het MKB spreekt, weet dat de inperking van flex niet leidt tot bestrijding van de werkloosheid. Vanwege de huidige economische situatie zijn werkgevers niet in staat medewerkers een vast dienstverband aan te bieden. Die werkelijkheid verandert niet, ook al probeer je dat op papier af te dwingen, zoals nu gedaan is in het Sociaal Akkoord. Zonder flexibele contracten hebben werkloze jongeren en ouderen op dit moment helaas geen werk.”

“Instroom in vaste dienstverbanden is pas weer realistisch bij herstel van de economie. In de tussentijd zorgt de uitzendbranche juist voor werkervaring en krijgen mensen gelegenheid ‘van werk naar werk’ te gaan. Onder meer door extra mogelijkheden voor ouderen en jongeren via onze NBBU-cao.
Uitzendbureaus spelen een cruciale rol bij het aan de slag helpen van jongeren, werklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat in 2011 ruim 106 duizend werkzoekenden via uitzendbureaus hun werk hebben hervat. Van hen zijn ruim 72 duizend uitkeringsgerechtigden via MKB-uitzendbureaus aan werk geholpen. Uitzendcontracten zijn een opstap naar vast werk.”

Bastian verwijst in dit verband naar het onderzoek naar de flexibele schil door Arjan Heyma, hoofd Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Ruim eenderde van de uitzendkrachten stroomt binnen 2 jaar door naar een vaste baan.
Heyma presenteerde de resultaten tijdens het SZW Congres in maart van dit jaar.

Uitzendbranche niet oorzaak van groei flex
Bastian: “Heyma heeft in zijn onderzoek niet alleen gekeken naar de kortdurende flexibele dienstverbanden, maar juist ook naar een langdurig verblijf, langer dan drie jaar, in de flexibele schil. Uit zijn onderzoek blijkt dat het aantal uitzendkrachten min of meer stabiel blijft over de laatste 18 jaar [grafiek]. De stijging zit in tijdelijke contracten en overige flexibelen.

Met andere woorden, de bijdrage van uitzendorganisaties aan de arbeidsmarkt leidt niet tot de groei van het aantal flexibele contracten. Acties vanuit de politiek of de overheid om de bewegingsvrijheid van uitzendorganisaties in te perken helpen daarom volgens mij niet om de wortel van het probleem – zoals schijnconstructies, ‘onvrijwilllige’ zzp, of nulurencontracten – aan te pakken.

Heyma geeft aan dat er drie mythen over flexibele werknemers bestaan die door zijn onderzoek worden ontkracht.”

Drie mythen over flexibele werknemers
1. Het vaste contract verdwijnt ten gunste van tijdelijke en flexibele contracten.
2. Werknemers die langdurig in de flexibele schil verblijven zijn vaak werkende armen.
3. Tijdelijke en flexibele werknemers volgen minder scholing dan vaste werknemers.

Uit de Heyma’s onderzoeksresultaten blijkt, dat deze mythen niet op de werkelijkheid berusten.

Inperking van 3 naar 2 jaar flexibele contracten biedt geen soelaas
Bastian: “Ik ben het ook hartgrondig eens met wat Mathijs Bouman in het FD schreef in zijn column onder de titel ‘Recht op geen werk’. Hij reageert daarin op de maatregelen uit het Sociaal Akkoord.
Bouman: ‘Alle flexwerkers vieren feest. Krijgen zij nu na drie jaar geen vaste baan, straks hebben ze al na twee jaar de zekerheid dat ze geen vast contract krijgen. Geweldig! In plaats van iedere drie jaar van tijdelijke baan wisselen, mogen ze straks na twee jaar alweer gaan jobhoppen. [….] In crisistijd hebben werknemers meer aan de onzekerheid van een tijdelijk contract dan aan het recht op geen werk.’

Bastian: “Wat hebben we eraan dat mensen nu slechts 2 jaar flexibel mogen werken als ze vervolgens het risico lopen weer werkloos te worden? Ze mogen volgens het Sociaal Akkoord pas na 6 maanden weer bij hun vorige werkgever tijdelijk in dienst komen. Dat is het gevolg van deze afspraak. Laat ze liever werken. Daarmee kunnen ze hun huur of hypotheek betalen.”

Begin de discussie bij de financiële zekerheid
“Dat brengt me op een ander punt dat ik heel erg mis in de media als het gaat over flexwerk: de aandacht voor inkomen. Alle aandacht gaat nu naar vast werk. Terwijl inkomen en financiële zekerheid op dit moment van wezenlijk belang zijn. Al die 600.000 werklozen hebben geen baat bij discussies over vaste contracten. Die hebben baat bij inkomen. Uitzendwerk geeft meer kans op inkomen in tijden van crisis.”

Einde aan nul-urencontracten in de zorg? – Hoge BTW niet aftrekbaar, is het echte probleem
“De overheid is zelf de veroorzaker van het hoge aantal nul-urencontracten in de zorg, onder meer door de bezuinigingen. Ik vind het wonderlijk dat dit aspect in de discussie ontbreekt. Heel goed dat het aantal nul-uren wordt ingeperkt. Maar wat heeft die escape naar de nul-urencontracten veroorzaakt? De overheid legt een hoge BTW van 21% op uitzendwerk in de zorg. Die BTW mogen de werkgevers/opdrachtgevers in de zorg niet aftrekken. Het is een voorbeeld van contraproductieve regelgeving, in weerwil van het streven naar duurzame arbeidrelaties.
Uitzendorganisaties kunnen personeel leveren tegen betere arbeidsvoorwaarden, waarbij de werknemers in de zorg voorspelbare werktijden en een stabiel inkomen ontvangen.
Als we hierover meer en breder overleg kunnen voeren met belangenorganisaties, dan voorkomen we deze misstanden.”

Afschaffing hoge sectorpremie
“Een ander punt dat ik wil aandragen: uit UWV-cijfers blijkt dat eenderde van de uitkeringsgerechtigden via een uitzendbureau aan de slag komt. Dat aantal zou veel verder kunnen oplopen als uitzendbureaus niet zo’n hoge loonsom hoeven door te berekenen. Die loonsom is zo hoog omdat onze branche een absurd hoge sectorpremie moet betalen. Omdat de branche werkt met risicogroepen kan die premie wel oplopen tot 16%. Wij pleiten daarom voor afschaffing van deze premie of dat in ieder geval een premie wordt gehanteerd die vergelijkbaar is met andere sectoren.”

Onderhandelingen NBBU-cao
Welk effect heeft de inperking van flexibiliteit op de lopende onderhandelingen?
“Onze cao-delegatie is druk in gesprek met de bonden en de leden. Het is ons doel om nog dit jaar tot een akkoord te komen. We verwachten dat de onderhandelingen vertraging oplopen omdat het Sociaal Akkoord nog in behandeling moet worden genomen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. We weten nog niet wanneer en welke maatregelen definitief zijn. Wij willen goede cao-afspraken blijven bieden. We zijn niet gelukkig met de huidige afspraken en ontwikkelingen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws