Interview Maurice Rojer, directeur Sociale Zaken ABU

0
798

Interview met Maurice Rojer, de nieuwe directeur Sociale Zaken ABU – specialist arbeidsvoorwaarden

“Ik had altijd al een hoge pet op van de ABU. De flexbranche is een razend interessante bedrijfstak. Arbeidsvoorwaardenoverleg boeit mij enorm.”

ABU

Per 1 november treedt dr. Maurice F.P. Rojer in dienst van de ABU. Als adjunct  directeur/manager  arbeidsvoorwaarden en juridische zaken  neemt hij de taken over van Jurriën Koops, die Algemeen directeur wordt bij de branchevereniging met ingang van 1 januari 2014. Aart van der Gaag treedt op dat moment terug uit het dagelijks bestuur van het bureau, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van der Gaag wordt voorzitter van het verenigingsbestuur en neemt die rol over van Hans Kamps, de huidige ABU-voorzitter.

Maurice Rojer krijgt bij de ABU onder andere de verantwoordelijkheid voor de cao-onderhandelingen rondom de ABU-cao voor uitzendkrachten en de ABU-cao voor vaste medewerkers.

Maurice Rojer
Ervaring
Hij werkte bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Arbeidsverhoudingen, op de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en Medezeggenschap.
Hij studeerde sociologie in Amsterdam en is gepromoveerd op onderzoek naar de verklaring van de uitkomsten van cao-overleg. Op dit moment werkt hij bij de AWVN en is daar manager van de beleidsafdeling.

Met al die praktische en theoretische kennis en ervaring was hij de ideale kandidaat. De ABU is dan ook buitengewoon gelukkig met zijn komst.

Omgekeerd is Maurice Rojer heel complimenteus over zijn aanstaande werkgever. “Ik heb altijd een hoge pet opgehad van de ABU. Bij diverse commissies van het ministerie van SZW, diverse commissies van de SER, Stichting van de Arbeid en ook bij de AWVN heb ik Jurriën Koops leren kennen als een uitstekende beleidsmaker, onderhandelaar en ABU-vertegenwoordiger. Het klikte altijd goed tussen ons, we konden prima overleggen.

De ABU is in mijn ogen een heel professionele organisatie. De lobby, de snelheid, de goede marketingcommunicatie, de kennis van zaken als het gaat om flexibele arbeidsmarktdossiers staan altijd als een huis. Bovendien is de flexbranche een razend interessante sector, waarin alle thema’s van de arbeidsmarkt bij elkaar komen. Een unieke bedrijfstak, waar ik mij heel graag voor wil inzetten.”

SZW

Beleidsmedewerker ministerie SZW
“Ik heb bij het ministerie van Sociale Zaken gewerkt van 1997 tot 2006. Ik was daar onder andere beleidsmedewerker op het terrein van cao’s en arbeidsverhoudingen. Ik was mede verantwoordelijk voor de regelgeving omtrent algemeen verbindend verklaringen. In die functie was ik bijvoorbeeld ook betrokken bij de eerste payroll cao’s, waarvoor dispensatie werd gevraagd van de algemeen verbindend verklaarde ABU cao. Dat proces heb ik als beleidsmedewerker van SZW van dichtbij gevolgd. Vanuit mijn promotie-onderzoek en mijn ervaring heb ik ook intensief meegewerkt aan het AVV-beleid binnen het ministerie. Ik was betrokken bij diverse aanpassingen van de AVV-regelgeving, n.a.v. de cao-ontwikkelingen in de uitzendbranche. Maar ook het algemene AVV-beleid.

Zie bijvoorbeeld Rojer’s beleidsstuk “Betekenis van de cao en het algemeen verbindend verklaren van cao’s”

Ik heb de discussies over algemeen verbindend verklaring van cao’s en de dispensatie daarvan van zeer nabij gevolgd. Op het hoogtepunt van die discussies trad ik in dienst bij de AWVN. Daar leerde ik weer op een andere manier kijken naar cao’s vanuit de invalshoek en de belangen van werkgevers, zowel inleners als uitzenders.”
AWVN

Manager beleid arbeidsvoorwaarden AWVN
“Ik sprak in mijn loopbaan bij de AWVN al regelmatig met uiteenlopende inleners en trof ook in overleg de ABU. Ik kon de spagaat zien waarin je soms terecht komt als je de arbeidsvoorwaarden regelingen zowel voor flexwerk als voor de afzonderlijke sector- of bedrijfscao’s goed wilt inrichten. Ik heb zowel in mijn SZW- als AWVN-tijd meegewerkt aan implementatie van Europese regelgeving in het Nederlandse cao-beleid.”

Promotie onderzoek naar scenario’s bij arbeidsvoorwaarden overleg
“Arbeidsvoorwaardenbeleid heeft mij altijd enorm geboeid. Ik ben in 1996 gepromoveerd op mijn onderzoek getiteld: “Cao-onderhandelingen, een voorspelbaar, logisch en rationeel proces?”

Daarin richtte ik mij op het verklaren en min of meer kunnen voorspellen van uitkomsten van het arbeidsvoorwaarden overleg. Wat is het effect van het zogenoemde ‘ruilmodel’ bij onderhandelingen en welke effecten ontstaan er door toepassing van het ‘conflictmodel’ in cao-overleg? Ook het effect op het draagvlak voor arbeidsvoorwaarden heb ik uitgebreid onderzocht en getest.
Ik deed dat met behulp van computermodellen, waarmee we voorspellingen konden doen. Dat was best revolutionair in die tijd. Samen met de programmeurs keken we zorgvuldig of er antwoorden te vinden waren voor de theorie over onderhandelingsstijlen en welke scenario’s bij een diverse aanpak denkbaar waren. Dit onderzoek heeft toen veel discussie en media-aandacht gekregen. De verklarende kracht van theorieën heb ik altijd boeiend gevonden en ook toegepast in mijn loopbaan bij het ministerie van Sociale Zaken. Voor politieke besluitvorming is het bijzonder nuttig. Ik heb erdoor geleerd processen op allerlei manieren te doorgronden. Ik weet nu hoe het werkt en hoe uitkomsten kunnen worden verklaard.

Bij de AWVN ben ik die lijn blijven volgen, want ook daar was veel aandacht voor scenario’s voor cao-overleg en het verbreden van draagvlak. Bij de AWVN waren in de afgelopen jaren veel brede discussies gaande. Over ons poldermodel, sociale akkoorden en hoe die te vertalen naar het cao-overleg. Ik was ook betrokken bij de start van het nieuwe AWVN cao-platform, gericht op verbreding van draagvlak. En recent was ik als lid van de betreffende SER-commissie betrokken bij het SER-advies over verbreding van draagvlak van cao’s.

Nu ga ik mijn kennis en ervaring doortrekken naar de uitzendbranche. Een prachtige kans.

Uitzendbranche razend interessant
Het is een a-typische bedrijfstak die dwars door alle sectoren heen gaat. AWVN is betrokken bij cao-overleg binnen alle afzonderlijke sectoren en bedrijfstakken van de banken, Rotterdamse havens, voedingsindustrie tot aan de bouw, de groothandel, allemaal kennen ze hun eigen wereld, met specifieke kennis en afspraken. De flexbranche werkt totaal anders, die speelt overal door heen. Dat geeft de uitzendbranche een unieke positie in het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen en op de arbeidsmarkt.

Hoe uniek de flexbranche is, zie je ook aan het feit dat het zo’n feilloze graadmeter is voor de economie. Het wel en wee van uitzenders is een betrouwbare voorbode van economische groei en krimp.
In de afgelopen jaren is de discussie over flexwerk enorm toegenomen. De bedrijfstak zit wat dat betreft in zwaar weer. Ik wil graag werken aan de ontwikkeling van de flexbranche, enerzijds vanuit de defensieve positie, waarin flex wordt gedwongen, maar liefst ook vooruit kijkend en werkend aan de toekomst.

Ik heb elke vorm van cao overleg tijdens mijn loopbaan altijd breed en beleidsmatig gevolgd. Ik vind het heel boeiend om nu werkelijk zelf verantwoordelijk te worden voor cao-onderhandelingen en -processen. Dat is een nieuwe dimensie waar ik naar uitkijk en me op verheug.

Draagvlak
In dat kader zal ik ook zeker stimuleren dat voor de ABU cao, zowel die voor intercedenten als die voor uitzendkrachten, een brede betrokkenheid op gang komt.
Als mensen gemaakte afspraken accepteren, omdat ze erachter staan, worden die afspraken ook makkelijker uitgevoerd. Je zult nooit 100% consensus en draagvlak bereiken en altijd wel compromissen moeten sluiten bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Toch blijft het belangrijk te streven naar voldoende betrokkenheid van alle mensen die het betreft.

Scenario’s voor de toekomst
Ook heel interessant is: wat wordt de uitdaging voor de ABU op de lange termijn. Ik wil mij graag inzetten voor inzicht in hoe de branche zich zou kunnen ontwikkelen.
Kunnen we daar scenario-analyses op loslaten? Wat leren we daarvan en welke kansen komen daardoor in beeld?
De markt vraagt voortdurend om wendbaarheid. De uitzendbranche zou wel eens aan de vooravond kunnen staan van grote veranderingen. Hoe meer toekomstscenario’s je hebt verkend, inclusief de eisen die dat stelt aan je bedrijfstak en je bedrijfsvoering, je arbeidsvoorwaarden, hoe beter je op veranderingen kunt anticiperen en inspelen. Het lijkt me fantastisch om dat te helpen organiseren.

In de komende weken wil ik mijn werkzaamheden bij de AWVN goed overdragen. Ik heb er heel zinvol en plezierig  gewerkt en ik wil mijn taken zorgvuldig achter laten.

Wat ik bij de ABU kan gaan doen is een prachtige nieuwe stap, die perfect aansluit op mijn interesses en ervaring.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws