Interview Marco Bastian, directeur NBBU, over vernieuwing in de flexbranche

0
842

Interview met Marco Bastian, directeur Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

De afgelopen jaren heeft de uitzendkoepel NBBU initiatieven genomen om via innovatieve projecten de professionaliteit van uitzenders een impuls te geven. “Door een nieuwe weg in te slaan, kunnen ondernemers ook in de huidige economische teruggang kansen creëren”, zegt directeur Marco Bastian van de NBBU.

Het realiseren van innovatie: bij de NBBU is het een belangrijke strategische doelstelling. In het jaarverslag 2011 is dat als volgt geformuleerd: ‘Het zien van nieuwe mogelijkheden en combinaties, het stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en inspireren en faciliteren van innovatie op de arbeidsmarkt’.
Volgens Marco Bastian is de noodzaak om te vernieuwen onontbeerlijk in de flexbranche. “Bij de NBBU willen we aanzetten tot inspiratie en waardecreatie. Uitzendondernemers herkennen dat en pakken het ook op. Zo zien we veel nieuwe aanwas, inmiddels hebben we ruim 850 leden. Dat zijn ondernemers die op zoek gaan naar een extra impuls om te professionaliseren. Zij hebben kennis van zaken en willen boven zichzelf uitstijgen, een nieuwe weg inslaan.”

Is innovatie mogelijk in de huidige crisis?
“De economische teruggang heeft impact op ondernemers in de branche. Ik bedenk daarbij graag dat het woord ‘crisis’ in het Chinees twee tekens heeft, die gevaar en kans symboliseren. Hoe een ondernemer naar de crisis kijkt, hangt af van zijn mindset: Maakt hij een sprong vooruit of laat hij zich intimideren en verliest hij de strijd?. Ondernemers moeten soms boven zichzelf uit stijgen. Door een nieuwe weg in te slaan, kunnen ondernemers ook in de huidige economische teruggang kansen creëren.”

Marco Bastian, Directeur NBBU

Wat doet de NBBU om innovatie te stimuleren?
“De afgelopen jaren hebben we verschillende initiatieven genomen om via innovatieve projecten de professionaliteit van de leden een impuls te geven. Zo heeft de NBBU samen met Nyenrode Business Universiteit ‘De Ondernemende Branchevereniging’ ontwikkeld. In dit programma worden uitzendondernemers gestimuleerd om met een selecte groep op zoek te gaan naar samenwerking en waardecreatie van hun diensten. Hiermee worden andersoortige en grotere opdrachten beter bereikbaar en neemt het strategische inzicht in de markt en relaties toe.
Daarnaast heeft de NBBU meegedaan aan het project ‘Excelleren.nu’ van MKB-Nederland, gesteund door de ministeries van OC&W en SZW. Doel van het project is dat ondernemers meer worden gestimuleerd te investeren in het opleiden van hun medewerkers op de werkvloer. Uit het project is de Excelleerscan ontstaan waarmee ondernemers inzicht krijgen in de ‘leercultuur’ binnen hun bedrijf, ofwel de mate waarin een bedrijf zich blijft ontwikkelen. Stimulering van de leercultuur zal een positieve uitstraling hebben op de ondernemingen en het personeel en leiden tot betere bedrijfsresultaten.”

Wat is belangrijk bij vernieuwing?
“Het is belangrijk dat uitzendkracht en uitzendbureau heel goed samenwerken om in te kunnen spelen op de snelheid waarmee de economie beweegt. Vroeger zag je elke zeven jaar schommelingen in de conjunctuur. Nu verandert de conjuctuur elke drie jaar. Ook de behoefte in de arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Scholing van flexkrachten is belangrijk, zodat er transities mogelijk zijn tussen branches met personeelstekorten of met personeelsoverschotten. De uitzendbranche ondersteunt veel scholingsvormen en scholingscontracten. We zoeken daarin een succesvol evenwicht.
Nieuwe businessmodellen hoeven mijns inziens niet volledig nieuw te zijn, als ze maar passen bij de kansen en mogelijkheden in de flexibele arbeidsmarkt. Wat dat betreft zie ik vanuit mijn 25 jaar ervaring veel beproefde concepten terugkomen, zij het dat daarbij nu gebruik wordt gemaakt van alle actuele technologische mogelijkheden.”

Hoe draagt technologie bij aan innovatie?
“Door nieuwe media en nieuwe technologie leren we opener met elkaar om te gaan. Daardoor kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd tussen werkgevers en werkzoekenden. Technologie is vanouds een drager van innovatie. De kansen via LinkedIn, Facebook, sms-diensten en automatisering van tijdregistratie, video-recruitment, al die ontwikkelingen zorgen voor een enorme boost, maar het blijft natuurlijk een bijzondere kunst om dat in de juiste mix van commercie, communicatie en dienstverlening in te richten. En je moet precies weten welke middelen je bij welke formule, sector en doelgroep inzet.
Er zijn mensen die menen dat bij personeelsbemiddeling alles online kan. Daar geloof ik niet in. Het intermenselijke contact blijft belangrijk. Het blijft zo dat persoon A wel past bij bedrijf B, maar niet bij bedrijf C. Ook al hebben ze op papier hetzelfde profiel. Inzicht in de juiste combinaties van cultuur, mens en bedrijf, dat blijft belangrijk.”

Zijn er naast kansen ook bedreigingen?
“De flexbranche kan mijns inziens veel doen voor de arbeidsmarkt. Het imagoprobleem is daarbij wel een struikelblok en dat blijft een kip-en-het-ei-verhaal. Want wie of wat was er eerst? Uitbuiting of goedwillendheid en regulering? Brancheverenigingen werken hard aan de bestrijding van misbruik. Samen met de overheid doen we er alles aan en nog steeds zien we uitbuiting in de markt. Er zijn 12.000 uitzendbureaus en als een enkel bureau iets fout doet, wordt dat 12x uitgemeten. Terwijl het 2x wordt uitgemeten als een uitzendbureau iets goed doet. Met die complexe situatie moeten we omgaan.

Een ander element is dat de huidige sociale wetgeving een strakke regelgeving kent. Die is nodig om op een sociale manier met mensen om te gaan, maar soms kan dat ook doorschieten. De overheid legt veel nadruk op aanpak van malafide spelers. Het gevolg is dat ook de goedwillende en zuiver opererende uitzenders in een zeer strak harnas moeten opereren. Daardoor is de mogelijkheid om te bewegen soms wel te beperkt.
Kijkend naar de crisis denk ik dat we niet te pessimistisch moeten zijn. In de jaren ’80 werden we geconfronteerd met een werkloosheidscijfer van 12%, terwijl we nu 5% werklozen hebben. Dat is nog altijd te veel, maar het zet het wel in een ander perspectief. Demografisch hebben we natuurlijk nog de nodige uitdagingen: hoe krijgen we 45-, 50- en 65-plussers betrokken en wendbaar in de arbeidsmarkt? Daarnaast moeten we tekorten opvullen door de vergrijzing.”

Welke uitdagingen voor groei zijn er?
“De totale uitzendbranche heeft al jaren ongeveer dezelfde penetratiegraad. Er zijn aanpalende diensten bijgekomen, maar van exponentiële groei is geen sprake. Het zou mooi zijn als een personeelsvoorziener iets neer kan zetten waarmee hij echt maatschappelijke en commerciële vooruitgang boekt, terwijl zijn formule ook sociaal volledig geaccepteerd en verantwoord is. Want de uitzendbranche blijft natuurlijk een zaak van omgaan met mensen. Daarom wordt alles wat in de flexbranche gebeurt ook onder een vergrootglas gelegd.
Het negatieve label van flex zou ik heel graag willen inruilen voor de positieve kant. Flexwerk is in de kern een goede zaak. Via flexwerk kan een werknemer op verschillende werkplekken komen. Hij ontdekt nieuwe wegen en nieuwe omgevingen op de arbeidsmarkt. Dat kan ervoor zorgen dat zijn kwaliteiten onder andere omstandigheden opeens tot bloei komen op een manier die hij voorheen niet zag. Teveel beklemming rond flexwerk belemmert het zicht op de goede kanten die er ook aan kleven. We hebben immers een transitionele arbeidsmarkt nodig, waarin mensen bewegen en zich hun leven lang kunnen ontwikkelen.”

Tot slot
Marco Bastian, lachend: “Ik heb de wijsheid niet in pacht, als ik zou weten wat het ideale businessplan is, dan zou ik dat zelf wel als ondernemer aanpakken… Vanuit de brancheorganisatie ondersteunen wij elk kansrijk initiatief dat wordt ontwikkeld om mensen flexibel inzetbaar te maken, hen daarmee vooruit te helpen, ondersteund door een goed verdienmodel.”

Interview: Hinke Wever


Marco Bastian is als jurylid betrokken bij het FlexInnovatieFonds