Gezamenlijk arbeidsmarktbeleid ‘onderweg naar morgen’

0
368


14 juni 2010

Een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners is begin 2010 nog in de beginfase, maar de bouwstenen zijn aanwezig. Partijen zijn ‘onderweg naar morgen’. De stap van afspraak naar uitvoering moet nu in veel regio’s worden gemaakt.

Dat is de conclusie van het onderzoek door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen in het Onderzoeksrapport ‘Onderweg naar morgen. Ecorys onderzocht de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners binnen de 30 arbeidsmarktregio’s en welke rol daarbij de Gezamenlijk Aanpak (GA) gemeenten – sociale partners 2009-2010 speelt. Meer specifiek onderzocht het bureau de invloed van het akkoord dat partijen op landelijk niveau hebben gesloten in mei 2009: ‘Arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners samen’

Stap van afspraak naar uitvoering
De intenties zoals verwoord in de GA zijn wel degelijk aanwezig in belangrijke sectoren en in de regio’s. De nu geconstateerde afspraken concentreren zich echter sterk op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en in mindere mate op algemeen arbeidsmarktbeleid. De stap van afspraak naar uitvoering moet nu in veel regio’s worden gemaakt. Uitgaande van de ambities van de verschillende partijen, zoals verwoord in de diverse documenten, ligt de bal op dit moment in de regio’s. De partijen in de regio’s (gemeenten, sociale partners en UWV WERKbedrijf) staan op dit moment voor de volgende uitdagingen:

  • Invulling geven aan een vraaggerichte organisatie binnen de Werkpleinen, als noodzakelijke voorwaarde voor plannen en uitvoering.
  • Invulling geven aan een pro actieve coördinatie door de 30 centrumgemeenten.
  • Vanuit de Werkpleinen in contact treden met sectorspecifieke organisaties. Dit vereist netwerkanalyse en relatiemanagement door de Werkpleinen.
  • Nadrukkelijker vertegenwoordiging van de sectororganisaties op regionaal niveau en lokaal niveau, voor zover mogelijk. Dit kunnen bijvoorbeeld sectorspecifieke opleidingsbedrijven zijn (bouw, schildersbranche, metaal), of door de sectorale organisaties aangewezen vertegenwoordigers (zie bijvoorbeeld de regionale accountmanagers bij STOOF). Landelijke sectororganisaties doen er goed aan
    inzicht te geven in regionale en lokale contacten van de sector (naam en adres).
  • Inzichtelijk maken van de wederzijdse financiële inspanningen en investeringen.

Voldoende arbeidsaanbod
Voor de landelijke partijen is de uitdaging om de huidige samenwerking en afspraken verder uit te breiden naar andere arbeidsmarktterreinen dan alleen de jeugdwerkloosheid. Het gaat er de komende tijd om voldoende arbeidsaanbod beschikbaar te krijgen voor sectoren die daarvoor plaats hebben. Dat vraagt ook een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Duidelijk zou moeten zijn welke organisatie regionaal het aanspreekpunt is. Wetgeving ontbreekt op dit punt. De aangepaste SUWI-wet schrijft wel samenwerking van gemeenten en UWV WERKbedrijf op Werkpleinen voor, maar de nadere concretisering daarvan is opengelaten, wat ook geldt voor beleidsmatige aspecten van de samenwerking. Over beleidsmatige samenwerking van publieke partijen met private partijen bestaan geen wettelijke voorschriften. Meer duidelijkheid zou een effectieve uitvoering ten goede komen.

Algemeen wordt verwacht dat andere arbeidsmarktuitdagingen dan jeugdwerkloosheid de aandacht zullen vragen wanneer de conjunctuur opleeft in de komende jaren.

Onderzoeksopzet
Er is voor gekozen de 30 gemeenten te benaderen die een coördinerende taak hebben in het kader van het recente Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Sinds 1 januari 2009 onderscheidt UWV WERKbedrijf 30 arbeidsmarktregio’s. Dit is de infrastructuur van de Werkpleinen. Er zijn 100 werkpleinen die volgens deze regio-indeling zijn georganiseerd. Het ministerie van SZW heeft in het AJW aangesloten bij deze structuur. Ook de GA sluit hierbij aan en daarom is dit ook de invalshoek van dit onderzoek.

Gezamenlijke aanpak gemeenten
De Gezamenlijke aanpak (GA) 2009-2010 is een intentieverklaring van de VNG en de Stichting van de Arbeid om met elkaar samen te werken op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Het onderzoek betreft een procesmeting en geen resultaatmeting. Omdat de samenwerking zich nog in een beginstadium bevindt worden nog geen concrete resultaten verwacht. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
Wat is de stand van zaken per begin 2010 van de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners binnen de 30 arbeidsmarktregio’s en welke rol speelt daarbij de Gezamenlijk Aanpak gemeenten – sociale partners 2009-2010?

Download rapport gezamenlijke aanpak Onderweg naar morgen »

Gerelateerd nieuws
> Mobiliteitscentra helpen 44.000 mensen naar werk in 2010
> Werk-naar-werkexperiment in regio
> RWI-advies: flexibiliteit voor arbeid en zorg

Bron: RWI, 3 juni 2010