Uitzendbureaus als co-maker onderwijs bij Leven Lang Leren

0
769

6 juni 2012

Column Rein Leyenhorst

Uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen bij Leven Lang Leren

Eind april is bij het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen een boek uitgegeven, getiteld Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Het boek bundelt de resultaten van negen toegepaste onderzoeksprojecten.

Werk aan de winkel
Op de cover van het boek staat het volgende te lezen:
“Co-makership staat voor het principe dat scholen en bedrijven het onderwijs gezamenlijk vorm geven. Dat kan op verschillende manieren: gezamenlijk verzorgen van onderwijs, gezamenlijk ontwikkelen van een opleiding of ander maatwerk, of gezamenlijk inventariseren van de toekomstige vraag naar personeel en scholingsbehoeften.”
Eén van de in het boek gepresenteerde onderzoeken gaat over de samenwerking tussen hogescholen en de uitzendwereld. En daar is nog heel wat werk aan de winkel of, liever gezegd, aan de winkelketen.

Uitzendbureaus en hogescholen – krachten bundelen
De vraag is hoe uitzendbureaus en een hogeschool elkaar kunnen versterken bij hun functie op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het dan vooral om de stimulering van arbeidsmobiliteit en van Leven Lang Leren, het zich voortdurend blijven ontwikkelen van volwassenen later in hun loopbaan om duurzaam inzetbaar te blijven.

Uitzendbureaus – kennis van de arbeidsmarkt
Uitzendbureaus beschikken, zeker op regionaal en landelijk niveau, over diepgaande kennis van de arbeidsmarkt. En over kennis van de ontwikkelingen op die markt. Hun voortbestaan is immers van die kennis afhankelijk?

Hogescholen – kennis van beroepsgebieden
Hogescholen beschikken, als universities of applied science, over diepgaande inhoudelijke kennis van de beroepsgebieden, waarvoor zij opleiden. En steeds meer bieden de hogescholen die kennis ook aan op verschillende kwalificatieniveaus: Associate Degree, Bachelor, Professional Master. Een mooie keten!
Want door de ontwikkeling van onze kenniseconomie zal op de arbeidsmarkt de vraag naar beter gekwalificeerde arbeidskrachten zich op alle niveaus blijven ontwikkelen. Begin maart heeft Bernard Wientjes vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland namens het bedrijfsleven een top-25 wensenlijstje voor meer associate degree opleidingen aangeboden aan de staatssecretaris van OC&W. En algemeen directeur van Randstad, Chris Heutink, spreekt in het voorwoord van de Werkpocket 2012 van een “war for talent” en bedoelt dan de talenten van àlle medewerkers, niet alleen de toppers!

Een perfecte omgeving voor samenwerking tussen uitzendbranche en hogescholen, zou je denken.

Beide werelden op elkaar afstemmen
Wat dit onderzoek echter vooral laat zien, zijn twee werelden die elkaar nog maar weinig raken.

Op het niveau van de branche is de uitzendwereld al jaren lang op zoek naar een goede combinatie van bemiddelen en opleiden. Koepelorganisaties als ABU, NBBU en STOOF, het O&O-fonds van de branche, roepen daar ook toe op. En op lager en middelbaar beroepsniveau zijn daar ook goede voorbeelden van te vinden. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want op die niveaus wordt ook de meerderheid van de uitzendkrachten ingezet.

Toch krijgt op de werkvloer van de meeste uitzendbureaus het aspect scholing nauwelijks aandacht, laat staan voortgezette scholing zoals bedoeld bij Leven Lang Leren. En zo lang de bemiddelaar, de intercedent, er niet op wordt afgerekend, zal dat waarschijnlijk ook zo blijven.

De wereld van het hoger beroepsonderwijs herkent mogelijke samenwerking met de uitzendwereld nog niet zo goed. En men lijkt daar ook niet zo mee te zitten, blijkt uit een quick scan onder de directeuren van de verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool. Men meent de nodige kennis over de diverse beroepsgebieden wel te verkrijgen uit de eigen netwerken, zoals uit werkveldadviescommissies of uit stagebedrijven.
Dat men misschien opleidt voor beroepen waar straks geen vraag meer naar is, lijkt geen punt van zorg: als de inhoud maar klopt!
Toch meldt een coördinator van een grote uitzendorganisatie, dat landelijk gezien binnen het VMBO en het MBO wel degelijk sprake is van een jarenlange mismatch qua arbeidsmarktrelevantie tussen scholingsaanbod en scholingsvraag.

Samenwerking verbeteren
Hoe kan samenwerking tussen uitzendwereld en hogeschoolwereld wellicht beter vorm krijgen?

In het onderzoek is een voorbeeld beschreven van succesvolle samenwerking tussen hogeschool, uitzendbureau en bank. De hogeschool leidt op, het uitzendbureau verzorgt tijdelijk de werkgeversfunctie en de bank biedt eerst stageplaatsen aan en daarna, na een succesvol verlopen opleidingstraject, baangarantie. In dit voorbeeld zijn de publieke en commerciële belangen, de onderscheiden rollen èn de financieringsstromen helder – voorwaarden voor succesvolle samenwerking.

Andere voorwaarden zijn dat partijen elkaar goed genoeg leren kennen en vertrouwen en vervolgens de meerwaarde van samenwerking ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld door deelname te bevorderen vanuit de uitzendbranche aan werkveldadviescommissies en lectoraten. Vanuit beide werelden kan aan die toenadering gewerkt worden.
De grotere uitzendbureaus kennen een gesegmenteerde organisatiestructuur die overeen komt met de segmenten op de arbeidsmarkt waarvoor een hogeschool beroepsopleidingen verzorgt. Brancheorganisaties als ABU, NBBU en STOOF zijn geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek vanuit de lectoraten. Bovendien maken ze, via de aangesloten uitzendorganisaties, het lastig benaderbare MKB beter toegankelijk voor onderzoek en onderwijs.

Flexibel onderwijs goed voor beweeglijke arbeidsmarkt
Tot slot: Bij toekomstige samenwerking is van belang dat de dienstverlening van beide partijen voldoende op elkaar aansluit. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in het proces van dienstverlening.
Verdere flexibilisering en modularisering van het onderwijs zal bijdragen aan een soepeler scholingsaanbod qua inhoud, niveau, tijdsduur en tijdsplanning. En dat is precies waar een beweeglijke arbeidsmarkt momenteel èn in de toekomst om vraagt.

Er is dus werk aan de winkel èn aan de winkelketen! In het onderzoek worden daarvoor enkele tientallen samenwerkingsideeën genoemd.

Meer informatie

> Lees het onderzoek naar Uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen bij Leven Lang leren
> Lees meer hoofdstukken uit het onderzoek Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo

Vorig artikelCAO Beton 2017-2019 *
Volgend artikelCAO Bibliotheken 2015-2019 *
Rein Leyenhorst
Ir. Rein Leyenhorst heeft zich gespecialiseerd in Flexicurity. Hij is bedrijfskundige, voormalig hogeschooldocent en onderwijsontwikkelaar bij verschillende hogescholen. Vanuit het lectoraat Flexicurity van de Hanzehogeschool Groningen heeft hij onderzoek gedaan naar uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen in het kader van Leven Lang Leren. Het onderzoek vormt de basis voor een aantal columns over opleiden binnen de flexbranche. Rein is voorzitter van de themagroep Arbeidsmarkt van het Landelijk Netwerk Associate Degree, waarin mbo- en hbo-instellingen samen met sociale partners en overheid op uitvoeringsniveau samenwerken aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe graad bij de hogere beroepsopleidingen in Nederland en Europa.