CNV: Stand van zaken CAO NBBU Uitzendkrachten

0
695


5 december 2012

Er zijn recent vanuit de overheid enkele wettelijk wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden.

De CNV is hierover met de NBBU in gesprek gegaan. Hoewel de cao pas afloopt op 31 december 2013 heeft de CNV gemeend nu al een aantal artikelen uit de cao te willen veranderen.

Vervaltermijn vakantiedagen
Per 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving ingegaan die betrekking heeft op vakantie. Hierin is geregeld dat wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in een jaar, binnen een half jaar na afloop van dat jaar moeten zijn opgenomen. Concreet: vakantieuren die een flexwerker dit jaar (2012) opbouwt moeten voor 1 juli 2013 worden opgenomen.

De CNV vindt dit een vervelende situatie. Soms is het gewoon niet mogelijk om vakantie op te nemen en bovendien valt de zomervakantie vaak pas na 1 juli. Daarom heeft de CNV met de NBBU afgesproken dat flexwerkers een half jaar langer krijgen om dewettelijke vakantiedagen op te maken. Dus tot 1 januari 2014. CNV Flex wil echter de termijn nog langer maken.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd zal van overheidswege vanaf 2013 geleidelijk worden verhoogd. In de CAO moet dit dan aangepast worden. In de NBBU-cao gaat het om artikel 11 lid 6. Daarom zal in dit artikel de tekst: “einde van de arbeidsovereenkomst bij 65-jarige leeftijd” worden gewijzigd in “einde van de arbeidsovereenkomst bij AOW gerechtigde leeftijd”. Ook de bepalingen behorend bij het fasensysteem 65-plus worden gewijzigd.

Uniforme huisvestingsnorm
Omdat er veel misbruik wordt gemaakt van uitzendkrachten die via hun uitzendwerkgever worden gehuisvest en er bijvoorbeeld inhoudingen op het loon plaatsvinden in relatie tot wonen is er een uniforme huisvestingsnorm afgesproken. Wat mag wel en wat mag niet als het om uitzendkrachten en huisvesten gaat? Deze norm wordt nu in de CAO opgenomen.

Deelnemersbegrip pensioenregeling
In de huidige pensioenregeling voor uitzendkrachten (STIPP) is naar voren gekomen dat de huidige indeling in de Basis- en Plusregeling tot onduidelijkheden leidt. In de huidige regeling geldt dat werknemers op basis van contractsvorm worden ingedeeld. Er staat bijvoorbeeld in de pensioenregeling dat een flexwwerker in fase 3 of 4 moet zitten wil hij in de Pluspensioenregeling komen. Vanaf 1 januari 2013 gaat dit veranderen en zal er een indeling op basis van het tellen van weken plaatsvinden.

Bron: CNV Dienstenbond, 4 december 2012