CBS: UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar ‘vergrijsd’

0
81

De mensen die in Nederland geregistreerd staan als werkloos, zijn de afgelopen 25 jaar gemiddeld ouder geworden.

In 1990 waren vooral de jongeren (15-25 jaar) werkloos, nu staan meer ouderen (55-65 jaar) ingeschreven als werkloze. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850 duizend tegen 880 duizend.

Veel meer oudere ingeschreven werkzoekenden
De toename van ouderen in de UWV-bestanden is te verklaren door een aantal belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de algehele veroudering van de bevolking: er waren in 2014 ruim anderhalf keer meer Nederlanders van 55 tot 65 jaar dan begin jaren negentig. Ook is de bruto arbeidsparticipatie van 55-65-jarigen flink toegenomen . De lagere arbeidsparticipatie in 1990 is voor een deel te verklaren doordat werknemers toen vaker dan nu vervroegd met pensioen gingen of een WAO-uitkering hadden.

Kans op werk voor oudere werklozen relatief klein
In de laatste tien jaar liep de arbeidsparticipatie van 55-65-jarigen op van 44,6 naar 64,9 procent. Sinds 2008 nam vooral het aantal werklozen toe. De kans op het vinden van werk is voor oudere werklozen relatief klein. In de leeftijdsgroep 15 tot en met 45 jaar uit 2013 had bijna de helft een jaar later betaald werk. Van de 45- tot 75-jarige werklozen was dat ruim een op de vijf.

UWV

Jongeren afgelopen 15 jaar minder vaak als werkzoekende ingeschreven
Nam het totale bevolkingsaandeel van jongeren al af, van dat kleinere deel schreef zich ook een kleiner percentage in. Zo was midden jaren negentig meer dan 10 procent van de bevolking jonger dan 25 jaar als werkzoekend ingeschreven; in 2014 was dat nog maar iets meer dan 2 procent. In de bevolkingsgroep van 25 tot 35 jaar was 14 procent in 1995 als werkzoekend ingeschreven, eind 2014 iets meer dan 8 procent.

Het aandeel inschrijvingen van de verschillende leeftijdsgroepen is sinds 2000 onderling ongeveer gelijk, met als enige uitzondering de groep onder de 25 jaar.

Bron: CBS, 21 augustus 2015