Voorlopig akkoord CAO Rijk

0
571

11 april 2007

De afgelopen weken zijn door ABVAKABO FNV en de andere bonden verkennende gesprekken met de minister over de cao Rijk gevoerd.

Hoofdelementen mogelijke CAO Rijk 2007- 2010

Looptijd
Looptijd 3 jaar en 3 maanden, van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2010.

Zorgverzekeringgerelateerde uitkering
De zorgverzekeringgerelateerde nominale eindejaarsuitkering van € 1100 wordt met € 100 verhoogd tot € 1200 en per 1 januari 2007 omgezet in een verhoging van de maandsalarissen met € 91,25. (12 * €91,25 = € 1095,-; daar bovenop 8% vakantie-uitkering + 1,6% % eju = € 1200,- per jaar. Het inkomenseffect van de verhoging met € 100 wordt geraamd op 0,2%.)

Salarisverhoging
Alle salarissen worden structureel als volgt verhoogd:
1 april 2007: + 2,5 %
1 april 2008: + 2 %
1 april 2009: + 2 %

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering van 1,6 % (niveau 2006) wordt jaarlijks stapsgewijs verhoogd tot een volledig maandsalaris (13e maand ofwel 8,33%) en wel als volgt:
2007: van 1,6 % met 1,4 % naar 3,0 %
2008: van 3,0 % met 1,2 % naar 4,2 %
2009: van 4,2 % met 1,2 % naar 5,4 %
Vanaf 2010 zal de verhoging in beginsel gebeuren in stappen van 1% per jaar. De effectuering hiervan zal geformaliseerd moeten worden in de volgende CAO’s.

Bewust belonen
Partijen spreken af dat het instrument bewust belonen met ingang van 2007 op een soberder en meer selectieve wijze wordt toegepast.

Buitengewoon verlof
Met ingang van 2008 vervalt het recht op doorbetaald verlof bij verhuizing op eigen verzoek, bij ondertrouw, bij overlijden van verwanten in 3e of 4e graad en bij ambts- of huwelijksjubilea. Het doorbetaald verlof met behoud van bezoldiging bij het huwelijk van de ambtenaar zelf wordt beperkt tot twee dagen en bij huwelijk van verwanten in de 1e en 2e graad altijd tot één dag. Het recht om in die situaties onbetaald verlof op te nemen blijft bestaan.

Leeftijdsuren
Voor degenen die op 1 januari 2008 nog geen 45 jaar of ouder zijn komen met ingang van 2008 de zogeheten leeftijdsuren te vervallen. Ambtenaren die op 31 december 2007 45 jaar of ouder zijn behouden het aantal leeftijdsuren waarop zij in 2007 recht hadden.

Herziening loongebouw
Gelet op de huidige incongruenties in het loongebouw en de in de komende jaren te voorziene arbeidsmarktproblematiek achten partijen het huidige loongebouw aan vernieuwing toe. Zij spreken af een herzien loongebouw te ontwikkelen, met voor iedere ambtenaar een positief inkomenseffect van 2% en totale kosten van 3%. Indien de voor invoering benodigde extra financiering (1%) kan worden gevonden zal het herziene loongebouw kunnen worden ingevoerd per 1 april 2009 in plaats van de salarisverhoging van 2% per die datum.

Bron: FNV, 11 april 2007