Verlenging CAO Particuliere Beveiliging 2011-2012

0
5287


2 juli 2011

CAO-naam
CAO Particuliere Beveiliging

Download CAO Particuliere Beveiliging 2011-2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO is verlengd tot 1 januari 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
496

Loonmutaties
Partijen hebben nog geen nieuwe cao afgesloten. Onderdeel van een nieuwe cao is de loonsverhoging. Zolang er nog geen nieuwe cao is, is er ook geen cao-verhoging.

Arbeidsvoorwaarden
Indexatie cao-artikelen: +1,4%
In de cao is opgenomen dat een aantal artikelen jaarlijks met ingang van loonperiode 3 geïndexeerd wordt. Het CBS prijsindexcijfer werknemersgezinnen, het in de cao afgesproken indexcijfer, is stopgezet. In plaats daarvan wordt de afgeleide prijsindex gebruikt met als peildatum oktober 2010. Het afgeleide prijsindexcijfer is 1,4%. Dat betekent dat de vergoedingen voor functiewaarneming (artikel 42), maaltijden (artikel 52), beschikbaarheid tijdens pauze (artikel 53), consignatievergoedingen (artikel 54) en hondenvergoeding (artikel 55) met 1,4% verhoogd worden met ingang van loonperiode 3 2011.

Vakantietoeslag uiterlijk in juni betalen
De werknemer heeft uiterlijk in de maand juni recht op een vakantietoeslag van 8%. De vakantietoeslag wordt berekend over de volgende (in loonperiode 5 tot en met loonperiode 4) verdiende salarisbestanddelen:
– basissalaris
– meeruren
– toeslag bijzondere uren inclusief de toeslag in het vakantieloon en de toeslag in het ziektegeld
– feestdagentoeslag
– structureel overwerk (inclusief overwerktoeslag)
– overige vaste toeslagen

TNS Nipo onderzoekt imago van de branche
Sociale partners hebben besloten een onderzoek te laten doen naar het imago van de beveiligingsbranche en van de beveiliger. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoekbureau TNS Nipo, moet het bestaande en gewenste imago in beeld brengen. Er komt een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek. Voor beide onderdelen worden diverse doelgroepen benaderd: de overheid, politiek, werkgevers, werknemers, opdrachtgevers (grote en kleine), opleiders, arbeidstoeleiders en het Nederlandse publiek. Vanaf 9 mei aanstaande zullen grote groepen (aspirant)beveiligers, beveiligingsbedrijven, opleiders en klanten van beveiligingsbedrijven online of telefonisch geënquêteerd worden.

Bron: Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB), juli 2011