Verduidelijking CAO-afspraken UWV

0
466


19 maart 2007 

Er is een addendum gemaakt bij de CAO UWV die tot april 2007 geldig is.

Addendum bij de CAO UWV (looptijd 1 januari 2006 t/m 30 april 2007): in de CAO is in artikel 3:4 bepaald dat het dienstverband eindigt met ingang van de eerste van de maand waarin de medewerker de pensioenleeftijd bereikt op basis van de voor hem geldende pensioenregeling. In het Onderhandelaarsakkoord van 11 november 2005 legden de CAO-partijen vast dat onder pensioengerechtigde leeftijd mede begrepen dient te worden de richtleeftijd als bedoeld in ‘Bijlage II Pensioen’ van de CAO. Gebleken is dat er op dit punt in de uitvoeringspraktijk onnodige discussie is.

Bedoeling
Met dit addendum wordt de bedoeling geëxpliciteerd door een extra artikel 9 in ‘Bijlage II Pensioen’ op te nemen.
In overeenstemming met de leden 2 en 3 van artikel 3:4 van de CAO blijft overigens gelden dat de medewerker de werkgever kan verzoeken na het bereiken van de richtleeftijd aansluitend een nieuw dienstverband aan te gaan. De werkgever willigt het verzoek in, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet.

Bijlage II Pensioen
Artikel 9: richtleeftijd is einde dienstverband: voor de medewerkers, bedoeld in deze Bijlage en op 31 december 2005 56 jaar of ouder, is de voor hen geldende richtleeftijd, zoals aangegeven in deze Bijlage, de in artikel 3:4 van deze CAO aangeduide pensioenleeftijd.

Bron: Abvakabo/FNV, 19 maart 2007