Principeakkoord CAO Waterschappen 2009-2012

0
1869


4 juni 2010

Naam
CAO Waterschappen

Download principeakkoord CAO Waterschappen
> Principeakkoord CAO waterschappen 2009-2011

Looptijd
1 oktober 2009 tot 1 januari 2012

Loonmutaties
Partijen hebben besloten tot de invoering van de (gemiddeld) 36-urige werkweek per 1 januari 2011. Dit betekent dat met gelijkblijvend maandloon een uur minder per week gewerkt wordt. Tevens betekent het een substantiële en structurele verbetering van de uurlonen. Dit werkt door in toeslagen als overwerkvergoeding en toeslag onregelmatige dienst. Ook levert het een verdere bijdrage aan flexibilisering, modernisering en behoud van werkgelegenheid.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1294

Arbeidsvoorwaarden

Eenmalige uitkering
Partijen onderschrijven het belang van koopkrachtbehoud. Omdat de 36-urige werkweek ingaat op 1 januari 2011 is ter overbrugging een eenmalige uitkering van nominaal € 400,00 overeen-gekomen. Deze uitkering wordt na definitieve vaststelling van het CAO-akkoord in augustus aan de dan in dienst zijnde medewerkers uit betaald en geldt voor parttimers naar rato. Deze uitkering is pensioengevend.
In december 2010 en december 2011 zal een eenmalige uitkering uitbetaald worden. Dit van-wege het vervallen van de seniorenregeling per 1 oktober 2009 en de Regeling collectieve resultatendeling (artikel 3.5 SAW) per 1 januari 2010. De eenmalige uitkering komt uit op 1,68% (1,32% en 0,36%) voor medewerkers die niet deelnemen aan de seniorenregeling en 1,32% voor medewerkers van 55 jaar en ouder die wel deelnemen aan de seniorenregeling. Deze eenmalige uitkering is pensioengevend inkomen.
De grondslag van deze uitkering is 12 keer het maandsalaris van december.
Vanaf 2012 zal deze uitkering structureel aan het individueel keuzebudget worden toegevoegd.
In 2011 wordt de mogelijkheid geboden om maximaal 14,4 van de bovenwettelijke verlofuren (artikel 4.2.3 lid 2) te verkopen. Bij een deeltijdwerker geldt deze afspraak naar rato van de aanstellingsduur.

Werkzekerheid
In het verlengde van het Sociaal Akkoord willen partijen maximaal inzetten op werkzekerheid. Uitgangspunt is dat gedwongen ontslagen worden vermeden. Om dit te kunnen realiseren wor-den middelen en instrumenten ingezet om mensen van werk naar werk te begeleiden. Water-schappen en vakorganisaties delen de wens de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers meer te stimuleren en te verruimen. We opereren in een omgeving die steeds sneller verandert. Om als organisatie en medewerker goed te kunnen functioneren, moet slagvaardig op deze veranderingen worden gereageerd. Dit vraagt flexibiliteit.

Bron: ABVAKABO FNV, 3 juni 2010