Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU

0
3335


24 juli 2013

Nieuw pensioenakkoord in de uitzendbranche

Download Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU
> Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU

Basispensioen
– De pensioenleeftijd in de Basisregeling wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar per 1 januari 2014.
– De premie van 2,60% voor de Basisregeling wijzigt niet en blijft volledig betaald door de werkgevers in de uitzendsector.

Pluspensioen
– De pensioenleeftijd in de Plusregeling wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar per 1 januari 2014.
– In de ABU en NBBU uitzend-cao’s zal worden vastgelegd dat de te heffen premie voor het Pluspensioen voor het jaar 2014 maximaal 12,0% van de pensioengrondslag bedraagt.
– Ten aanzien van de te hanteren premiepercentages per leeftijdsgroep wordt, vanaf 1 januari 2014, een premiestaffel gehanteerd die van vergelijkbare hoogte zal zijn als de huidige premiestaffel.
– Gestreefd wordt naar een ouderdomspensioen met een nabestaandenpensioen ter grootte van 70% van het opgebouwd ouderdomspensioen. Dit beoogde nabestaandenpensioen wordt alleen uitgekeerd bij overlijden vanaf de pensioendatum.

Maximering pensioengevend salaris
– Cao-partijen gaan akkoord met de maximering van het pensioengevend salaris per 1 januari 2014. Hierbij dient het maximale SV-uurloon als uitgangspunt. Dit betekent dat in zowel het Basis- als het Pluspensioen per uur tot maximaal het SV-uurloon pensioen wordt opgebouwd.

Definitie Premieplichtig loon
– Cao-partijen gaan ermee akkoord om voor de definitie van het premieplichtig loon aan te sluiten bij de artikelen 8 en 11 van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv).

Overleg
– Bij een volgend pensioenoverleg van cao-partijen in 2014 zal het onderwerp duurzame inzetbaarheid en re-integratie van de groep 65-plussers aan de orde komen.
– Cao-partijen zullen in een werkgroep vier restpunten bespreken: (a) definiëring loonbegrip; (b) bepaling maximaal pensioengevende salaris; (c) overlappende werkingssferen van StiPP versus BPF Bouw inzake vakkrachten; en (d) definitie premieplichtig loon.

Bron: De Unie, 17 juli 2013