Principeakkoord CAO Weefselkweek 2010-2011

0
997


13 oktober 2010

CAO-naam

CAO Weefselkweek

Ook bekend als:
CAO Weefselkweeksector

Download CAO Weefselkweek 2010-2011
> nog niet beschikbaar.

Code Loonheffing
227

Looptijd
Looptijd 1,5 jaar (1 april 2010 t/m 30 september 2011).

Loonmutaties
Loonbod: 1,25 % per 1 januari 2011 en 0,50 % per 1 juli 2011

Verhoging van de reiskosten (art. 12):

 • 5 t/m 10 km € 2, –
 • 11 t/m 15 km € 3,50
 • > 16 km € 6, –

Verhoging minimum vakantietoeslag (artikel 7c) naar €1450, = voor de werknemer van 21 jaar en ouder.
Verlaging vakvolwassen leeftijd naar 21 jaar.
Bevallingsverlof (artikel 11g) 2 dagen i.p.v. 1 dag.

Arbeidsvoorwaarden

 • Overlegverplichting:
  Als er sprake is van (voorgenomen) ontslag van tenminste 20 werknemers binnen een periode van 3 maanden bij fusie, reorganisatie of beëindiging van de onderneming, zal de werkgever tijdig contact opnemen met de werknemersorganisaties bij de cao”. Onderwerp van gesprek is de rechtspositie van de werknemers die de werkgever in dienst heeft. Hierbij worden bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden in acht genomen.
 • Vakbondscontributie:
  De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto-loon ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilli-gen en kent de werknemers een onkostenvergoeding toe van een gelijk bedrag waarmee het brutoloon wordt verlaagd.
 • Inventarisatie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de Weefselkweekbedrijven.
 • Aanpassing art 10.4 B:
  Gelegenheid voor werknemers om hun aaneengesloten vakantie tot max. 5 weken uit te breiden. De vaststelling van de duur en het tijdstip van de aan-eengesloten vakantie vindt plaats in overleg met de werkgevers. De aanvraag dient minimaal 1 jaar van tevoren schriftelijk te worden gedaan.
 • Toevoeging artikel toekenning periodieken:
  Indien de medewerker onvoldoende functioneert en de werknemer is in het voorafgaande kalenderjaar door de werkgever daar ten minste twee keren schriftelijk op gewezen zonder dat er verbetering is gekomen in het functioneren, dan wordt er geen periodiek toegekend. Voorwaarde is dat er sprake is van een goed werkend systeem van functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken. Tevens is er sprake van een koppeling met de bezwaarprocedure. Bedrijven zonder de bovenstaande systeem zijn gehouden aan de bestaande procedure.
 • Protocollaire afspraak:
  Op initiatief van de werknemersorganisaties zal er in april 2011 een gesprek met de werkgevers plaatsvinden.

Bron: FNV Bondgenoten, 12 oktober 2010