Principeakkoord CAO Tuinzaad 2010-2011

0
1468


4 juni 2010

Naam
CAO Tuinzaadbedrijven

Download principeakkoord CAO Tuinzaad
> Onderhandelingsresultaat CAO Tuinzaad 2010-2011

Looptijd
van 1-07-2010 tot 1-10-2011 (15 maanden)

Loonmutaties
De lonen en de salarisschalen worden:
• per 1 oktober 2010 met 0,5%,
• per 1 januari 2011 met 0,5% en
• per 1 april 2011 met 0,5% verhoogd.

Ploegentoeslag:
• De 2 ploegentoeslag zal met 1,5% worden verhoogd van 12,5% tot 14%
• De 3 ploegendienst zal met 2% worden verhoogd van 15% naar 17%

CAO-code t.b.v. loonheffing
245

Arbeidsvoorwaarden

Overwerk
In de CAO zal een bepaling worden opgenomen dat de werkgever bij het opdragen van overwerk, verplicht is een zorgvuldige afweging te maken van bedrijfsbelangen en werknemersbelangen.

Meerwerk
De meerwerktoeslag van 20% en de inconveniententoeslag van 25% kunnen cumuleren.

Uitzendkrachten
In de CAO wordt een vergewisbepaling opgenomen wat inhoudt dat als de werkgever uitzendkrachten inleent, hij regelmatig zal controleren of het uitzendbureau de toepasselijke cao naleeft.

Protocol uitzendkrachten
Werkgevers zullen gedurende de looptijd van de CAO onderzoeken wat de consequenties zijn van het toepassen van de CAO-tuinzaden op uitzendkrachten vanaf de eerste dag dat zij in de Tuinzaadsector tewerk gesteld worden.

Werkgelegenheid/employability
Werkgevers zijn bereid een plan te maken om werknemers/schoolverlaters aan te nemen om deze te laten kennismaken met de bedrijven in de sector. Werkgevers gaan onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan een EVC
programma, waarbij gestreefd wordt naar een kwalificatie voor alle werknemers op tenminste niveau VMBO2.
Mogelijkheden voor werknemers om een onafhankelijke, individuele loopbaanscan te laten uitvoeren, kunnen op bedrijfsniveau aan de orde worden gesteld in locaal vakbondsoverleg of via de medezeggenschap.
De bonden zullen nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van bovenstaande plannen.

Pensioen
Vakbonden zullen alert zijn op mogelijke afspraken die in de Landbouwsector gemaakt worden m.b.t.
pensioenen en vanuit kostenoptiek negatief doorwerken in de Tuinzaadsector

Gezond werken
Aan de werkgroep Arbocatalogus zal worden gevraagd aan CAO-partijen advies uit te brengen met betrekking tot aanscherping cq. uitbreiding van voorschriften op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Er zal specifiek aandacht geschonken worden aan de PAGO en de frequentie van de huidige gezondheidsonderzoeken in de Tuinzaadsector.

Bron: CNV, 27 mei 2010