Principeakkoord CAO Teijin 2010-2011

0
1385


14 juni 2010

CAO-naam
CAO Teijin Twaron

Looptijd
Looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011.

Loonmutaties
De salarisschalen en de individuele salarissen worden per 1 april 2010 met 1,75% verhoogd.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1765 (Teijin Twaron CAO-I)
1766 (Teijin Twaron CAO-II)

Arbeidsvoorwaarden
– Teijin Aramid geeft een werkgelegenheidsgarantie voor de looptijd van de CAO. Dit betekent dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen om bedrijfseconomische redenen. Onder bedrijfseconomische redenen wordt in dit kader ook begrepen het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van reorganisatie of efficiencymaatregelen.
– Gedurende de looptijd van de CAO zal de zgn. gedifferentieerde WGA-premie niet op de werknemers worden verhaald.
– Overwerk zal plaatsvinden op basis van vrijwilligheid tenzij dit in gegeven omstandigheden niet haalbaar is.
– Aan artikel 4.3. (Algemene verplichtingen van de werkgever) zal worden toegevoegd dat de werkgever bij het vaststellen van arbeids(tijd)patronen zoveel als mogelijk rekening zal houden met de wensen van de werknemer.
– De werknemersbijdrage voor de verplichte verzekering van ANW-vervangend tijdelijk nabestaandenpensioen wordt per 1 april 2010 vastgesteld op € 9,80 per maand.
– Aan artikel 20 CAO 1 inzake consignatie wordt de berekening van het recht op rust toegevoegd. Uitgangspunt is de tekst van artikel 18.5.2 CAO 1 met dien verstande dat het recht op rust vermeerderd wordt met 1 uur wanneer sprake is van nachtelijke oproepen. De CAO bepalingen die van toepassing zijn op consignatie zullen in het vervolg op eenduidige wijze worden uitgevoerd. Hiervoor is een handleiding opgesteld en met vakorganisaties afgestemd. Bestaande consignatieregelingen zullen worden geëvalueerd op noodzaak en werkbelasting. Op het voorstel van vakorganisaties voor een andere consignatieregeling zal de werkgever na de zomer terugkomen.
– Volgens het uitgereikte stappenplan zal Teijin Aramid de invoering van een nieuw loongebouw per 1 april 2011 voorbereiden. In overleg met de ORBA-begeleidingscommissie zal worden gezorgd voor een zo groot mogelijk draagvlak voor de op te stellen functiedocumenten. De voortgang van het invoeringstraject zal in oktober 2010 met de vakorganisaties worden besproken. Na afstemming van het referentieraster met deskundigen van de vakorganisaties, zullen partijen definitieve afspraken maken over invoering. Daarnaast zullen spelregels worden afgesproken voor de toepassing van het nieuwe loongebouw en voor de overgang naar het nieuwe loongebouw.
– Telewerken is in principe mogelijk als de werkzaamheden dit toelaten, in goed overleg met collega’s en leidinggevende.
– De artikelen 25 (tijdelijke plaatsing in dagdienst vanuit 5-ploegendienst) en 26 (invallen in dagdienst) worden aangepast conform de uitgereikte teksten.
– Artikel 22.4 van de CAO (voor werk in ploegendienst wordt geen dienstroostertoeslag betaald als dat werk alleen wordt uitgevoerd in het kader van een opleiding) wordt geschrapt.
– Teijin Aramid zal de werkgeversbijdrage volgens de zgn. AWVN-regelingen voortzetten.

Bron: FNV Bondgenoten, 4 juni 2010