Principeakkoord CAO Sociale werkvoorziening 2012-2013

0
1504


26 november 2012

CAO-naam
CAO Sociale werkvoorziening

Download Principeakkoord CAO Sociale werkvoorziening 2012-2013
> Principeakkoord CAO Sociale werkvoorziening 2012-2013

Looptijd
De laatst overeengekomen Cao had een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 februari 2011 (11 maanden). Op grond van de Wet op de Cao is deze Cao, doordat geen van de partijen heeft opgezegd, tweemaal verlengd met een periode van 11 maanden: van 1 februari 2011 tot 1 januari 2012 en van 1 januari 2012 tot 1 december 2012. Deze nieuw overeengekomen Cao sluit op deze verlengingen aan: zij heeft een looptijd van 1 december 2012 tot en met 31 december 2013 (13 maanden).

Loonmutaties
– De lonen worden met ingang van 1 januari 2013 structureel verhoogd met 1%. De werknemers, die op 1 maart 2013 in dienst zijn, ontvangen in die maand een eenmalige uitkering van 170 euro bruto. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato.

Arbeidsvoorwaarden
– Sociale partners zijn overeengekomen dat de pensioenregeling per 1 januari 2013 wordt aangepast. De premie die aan werkgeverszijde vrijvalt, is volledig ingezet voor de structurele salarisverhoging. De verlaging van de pensioenpremie wordt als volgt gerealiseerd:
1. De opbouw voor het nabestaandenpensioen wordt gehalveerd.
2. Onderdeel B van de pensioenregeling Sw, de zogenoemde B-regeling, komt te vervallen voor iedereen geboren na 31 december 1949.
3. De pensioenopbouw bij toegenomen arbeidsongeschiktheid wordt teruggebracht van 100% naar 50% voor nieuwe gevallen.

Bron: Abvakabo FNV, 23 november 2012