Principeakkoord CAO SNS Reaal 2010-2012

0
2486


7 maart 2011

CAO-naam
CAO SNS Reaal

Download Principeakkoord CAO SNS Reaal
> Onderhandelingsresultaat CAO SNS Reaal 2011-2012
> Onderhandelingsresultaat sociaal plan SNS Reaal 2011-2012

Looptijd
Looptijd van 1 november 2010 tot en met 31 mei 2012

CAO-code t.b.v. loonheffing
1027

Loonmutaties
De salarissen van de werknemers met een arbeidsovereenkomst met SNS REAAL en SNSPF alsmede de functieschalen worden per 1 januari 2011 en per 1 januari 2012 verhoogd met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe CAO wordt een protocol opgenomen dat gaat over Het Nieuwe Werken (HNW). Daarin wordt beschreven wat HNW inhoudt, welke doelstellingen HNW heeft en welke mogelijkheden deze nieuwe manier van werken geeft. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook aangegeven dat het bij HNW belangrijk is dat leidinggevende en medewerker goede afspraken hebben over bereikbaarheid en beschikbaarheid.

– Naast de door de werkgever wettelijk verplichte vergoeding van de door de werk¬nemer verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, ontvangt iedere werknemer gedurende de looptijd van deze CAO per maand € 15,00 bruto als tegemoetkoming in de nominale premie voor de zorgverzekering.

– De werkgever zal jaarlijks per 1 juli onder aftrek van de door het Verbond van Verzekeraars gedane betaling de werkgeversbijdrage overmaken aan de Stichting Fonds Bankverzekeringswezen. De Stichting draagt zorg voor de verdeling van de bijdrage onder de vakbonden die partij zijn bij deze CAO. De bijdrage is in de CAO 2009-2010 vastgesteld op € 12,75 per werknemer en zal vanaf 1 juli 2011 jaarlijks worden geïndexeerd met de CPI Alle Huishoudens over het voorafgaande kalenderjaar.

– De werknemer heeft in de 2 jaren voorafgaande aan het moment waarop hij met (pre)pensioen zal gaan met behoud van salaris recht op maximaal 5 dagen pre¬pensioneringsverlof, bestemd voor deelneming aan cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering.

– SNS REAAL zal in navolging van het “Protocol Stageplaatsen/leerwerkplekken” uit de CAO 2009-2010 gedurende de looptijd van deze CAO vijf Wajongeren de kans bieden om werkervaring op te doen bij SNS REAAL.

– SNS REAAL stelt pauzesoftware ter beschikking van elke werknemer. Dit preventieprogramma helpt het ontstaan van beeldschermgerelateerde klachten (RSI) te voorkomen.

– SNS REAAL wil werknemers bewust maken van hun gezondheid en de mogelijke risico’s die zij lopen om zodoende een goede invulling te geven aan het preventieve gezondheidsbeleid. De werknemer kan zich aanmelden voor een gratis gezondheidscheck. Het wetenschappelijke preventieprogramma helpt de leefstijl van deelnemers te verbeteren en belangrijke ziekteprocessen tijdig op te sporen. Hiermee krijgt de werknemer de kans zijn gezondheid op koers te houden of tijdig in te grijpen bij (dreigende) gezondheidsproblemen.

– Om diverse ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, zal een zogenaamd “Innovatieplatform” worden opgezet. In dit platform zullen door werkgever, vakbonden en COR eenmaal per kwartaal ontwikkelingen worden besproken betreffende duurzame inzetbaarheid, Het Nieuwe Werken, gezondheid, moderne arbeidsverhoudingen, opleidingsuitgaven en –inspanningen, etcetera.

Bron: FNV Bondgenoten, 1 maart 2011