Principeakkoord CAO Schur Flexible 2012-2013

0
204


14 juni 2012

CAO-naam
CAO Schur Flexible

Download Principeakkoord CAO Schur Flexible 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de cao wordt verlengd met 12 maanden, te weten van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

Loonmutaties
De salarisschalen worden per 1 juli 2011 structureel verhoogd met 2,3%.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten ontvangen de eerste 3 maanden van hun inleenperiode 90% van het betreffende schaalsalaris van de cao. Uitzendkrachten worden maximaal 1,5 jaar ingeleend. Na deze periode komt de uitzendkracht of in dienst van Schur of de uitzendperiode wordt niet verlengd.
– De huidige winstdelingsregeling wordt aangepast. De huidige winstdelingsregeling kent een plafond van 8,33% van de loonsom. Bovenop de winst die hoort bij het huidige plafond wordt voor iedere € 100.000 extra winst 0,1% van de loonsom naar rato verdeeld over de werknemers in dienst van Schur. Dit is gemaximeerd op 2,0%. De verdeling is gebaseerd op het aantal uren dienstverband (voltijd / deeltijd) en niet op basis van het salaris.
De winstdelingsregeling loopt vanaf 2012 van 1 januari tot en met 31 december. De winstdelingsregeling liep van 1 november tot en met 31 oktober. Om de maanden november en december 2011 te compenseren, wordt de winstdelingsregeling over het jaar 2012 uitgekeerd over 14 maanden in plaats van 12 maanden.
De winstdelingsregeling wordt uitgekeerd in april.
– De afspraak waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een onafhankelijke medische keuring te ondergaan wordt structureel opgenomen in de cao (werkgever betaalt 75% en werknemer betaalt 25% van de kosten van deze medische keuring).
– Als gevolg van de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 zullen partijen de cao-tekst aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving waar het dwingend recht betreft (opbouw bij ziekte).
– Op basis van vrijwilligheid (=geen vrijblijvendheid) wordt een pilot gestart, waarin in een verschoven 2-ploegendienst op de zaterdag danwel de zondag wordt gewerkt. Het ene 2-ploegenrooster draait van dinsdag tot en met zaterdag en kent een ploegentoeslag van x%. Het andere 2-ploegenrooster draait van zondag tot en met donderdag en kent een ploegentoeslag van x%. De pilot eindigt op 30 juni 2012. De pilot is onderdeel van de studieafspraak flexibiliteit die in de cao 2011-2012 is afgesproken. De pilot wordt na afloop geëvalueerd en mogelijk voortgezet in definitieve vorm. Mogelijk komt de werkgroep eerder dan 30 juni 2012 met een oplossing.
– Partijen studeren op het thema Het Nieuwe Werken. Werkgever zal de wensen van werknemers inventariseren ten aanzien van 4*9 en thuiswerken en waar haalbaar toepassen, voor zover deze de bedrijfsbelangen niet schaden. Deze studie is onderdeel van de studieafspraak flexibiliteit die in de cao 2011-2012 is afgesproken.
– De toeslag die wordt gegeven bij het vervangen van een collega in een andere functie kent 5 wachtdagen. Dit wordt aangepast in 3 wachtdagen.

Bron: CNV Vakmensen, 12 juni 2012