Principeakkoord CAO SBD 2013-2015

0
2084


13 januari 2014

Het Principeakkoord CAO SBD 2013-2015 is alleen voor de Dierspeciaalzaken, en Muziekinstrumenten en Bladmuziek. De Ambulante Handel, Lederwaren en Reisartikel en Verf en Behang horen niet meer tot de CAO SBD. Tabaksartikelen zijn per 1 november 2014 ook uit de CAO SBD.

CAO-naam
CAO SBD
CAO Samenwerkende Branches Detailhandel
CAO Ambulante detailhandel

Download Akkoord CAO SBD 2013-2015
> Eindresultaat onderhandelingen CAO SBD 2013-2015

Looptijd
Looptijd van de nieuwe cao is van 1 november 2013 tot 1 juli 2015.

Loonmutaties
De lonen worden structureel verhoogd:
– 2 % per 01-04-2014
– 2 % per 01-07-2015

De loontabel wordt aangepast in die zin dat de leeftijd van 16 jaar wordt geschrapt. Tevens wordt functiegroep IV met één trede opgehoogd en functiegroep V met twee treden. De ophoging bedraagt per trede 2% t.o.v. de voorgaande ingaande 1-04-2014 na verrekening structurele loonsverhoging van die maand. Werknemers die reeds langer dan een jaar op het maximum van deze functiegroepen zitten gaan per 1-04-2014 over naar de nieuwe hogere trede.

Arbeidsvoorwaarden
– In het kader van het cao protocol afgesproken onderzoek worden de treden van de loonschalen én de feitelijke lonen (naar rato dienstverband) met €25 verhoogd. De toeslagen voor het werken op avonden komt hiermee te vervallen voor de duur van de looptijd van deze cao.
– In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt artikel 15, lid 4 uitgebreid met 1 extra verlofdag voor werknemers van 65 jaar en ouder, indien dit niet in strijd is met Wet Gelijke Behandeling. Artikel 15, lid 5 wordt uitgebreid met 1 extra verlofdag voor werknemers met 50 dienstjaren.
– Partijen komen overeen een protocol mantelzorg op te nemen. Dit wordt nader uitgewerkt tijdens de looptijd van de cao. In dat protocol is aandacht voor voorlichting, het functioneringsgesprek, bestaande verlofregelingen en flexibele werktijden. Partijen bespreken nog in hoeverre het Sociaal Fonds SBD hierin een rol kan vervullen. Het onderwerp duurzame inzetbaarheid zoals verwoord in het cao protocol wordt hierin meegenomen.
– De regeling arbeidstijden wordt zo aangepast dat de werknemer in staat is om een studie te volgen, het gaat hier om een vaste dag of avond in de week, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet.
– Werkgeverspartijen nemen de inspanningsverplichting om als SBD 20 werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Werkgevers die deelnemen melden dit aan het cao-secretariaat. Verder besluiten partijen om intern branche onderzoek te doen naar het aantal stageplaatsen en behoefte in hun branches.

Bron: CNV Dienstenbond, 13 januari 2014