Principeakkoord CAO Particuliere beveiliging 2012

0
3079


25 december 2011

CAO-naam
CAO Particuliere beveiliging

principeakkoord CAO Particuliere beveiliging 2013
> Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2012

Looptijd
De looptijd bedraagt zes maanden, te weten van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
496

Loonmutaties
Zowel de schaalsalarissen als de feitelijke salarissen worden met ingang van loonperiode 1 2012 verhoogd met 2,3%. Deze afspraak is reeds gemaakt in de vorige CAO en geldt voor het gehele kalenderjaar 2012.

Arbeidsvoorwaarden

Payroll
Indien bedrijven gebruik maken van payrolling, zullen de arbeidsvoorwaarden van de CAO Particuliere Beveiliging vanaf de eerste dag van toepassing zijn e.e.a. in lijn met het huidige artikel 9 van de CAO inzake uitzendkrachten.

Werkingssfeer
De werkingssfeer van de cao zal aangepast worden zodat de bedrijfsactiviteit evenementen- en horecabeveiliging buiten de werkingssfeer van de cao particuliere beveiliging valt.

Vakantiedagen
In afwijking van de nieuwe vakantiewetgeving komen partijen overeen de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen te verlengen van een half jaar naar vijf jaar.
In aansluiting op de nieuwe vakantiewetgeving bouwen zieke werknemers bovenwettelijke vakantiedagen op. Indien de arbeidsongeschikte werknemer met vakantie gaat, worden de opgenomen vakantiedagen van zijn vakantietegoed afgeschreven met dien verstande dat de werknemer aanspraak houdt op de wettelijke vakantiedagen.

Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt met ingang van 1 januari 2012 terug gebracht met één dag.

Premieafdracht Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 wordt de afdracht van de werkgeverspremie voor het Sociaal Fonds opgeschort.

Ingangsdatum pensioen / einde arbeidsovereenkomst
In aansluiting op de aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de ingangsdatum van de AOW, zal met ingang van 1 april 2012 artikel 17 lid 6 aangepast worden zodanig dat het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de begindatum van het AOW-pensioen.

80% document / ambitie CAO-partijen
CAO-partijen hebben in 2011 uitvoering gesproken over de onderwerpen arbeidstijden en toeslagen, werkgelegenheid bij contractswisseling, waardering en uitvoering cao. De uitgangspunten zijn vastgelegd in het 80% document. CAO-partijen spreken de ambitie uit om gedurende de periode van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 de gesprekken over deze onderwerpen voort te zetten en af te ronden. Daarnaast hebben partijen de ambitie de hele CAO verder te vernieuwen en ook dit uiterlijk 1 juli 2012 af te ronden. Uitgangspunt voor de besprekingen is dat de wijzigingen op basis van kostenneutraliteit plaatsvinden. CAO-partijen zijn zich er dan ook van bewust dat dit ten koste zou kunnen gaan van de reeds in de huidige cao opgenomen arbeidsvoorwaarden.

Bron: CNV Dienstenbond, 23 december 2011