Principeakkoord CAO Owens Corning 2013-2014

0
490


3 juli 2013

Naam
CAO Owens Corning

Principeakkoord CAO Owens Corning 2013-2014
> Principeakkoord CAO Owens Corning 2013-2014

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden ingaande 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

Loonsverhogingen
– 2,25 % pr 01-04-2013
– Eenmalige uitkering van € 500,00 (bruto) per 01-08-2013

Arbeidsvoorwaarden
– Tijdelijke contracten. Vanaf 1 januari 2014 zullen wij meegaan in het voorstel zoals neergelegd in het sociaal akkoord. Dit houdt in dat: er een nieuwe ketenregeling gaat gelden van 3 x 2 x 6 (max. 3 contracten in 2 jaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden) in plaats van het huidige 3 x 3 x 3 (max. 3 contracten in 3 jaar met tussenpoos van minder dan 3 maanden). Daarnaast wordt er een uitzondering vastgelegd in de cao voor werk/leerovereenkomsten (max. 1 contract van 3 jaar).
– Employability. Per 1 april 2013 wordt er een positieve incentive uitgekeerd bij afronding van een opleiding welke uit het POB is gefinancierd en de mogelijkheid op de arbeidsmarkt vergroot.
– Duurzame Inzetbaarheid. Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgroep een beleid ontwikkelen voor Duurzame Inzetbaarheid van de werknemers.
– Werkgelegenheid. Ook dit jaar (2013) zullen BBL-ers (werknemers met een leerarbeidsovereenkomst) worden ingezet door Owens Corning. Tevens zal de directie zich inspannen om alsnog een werknemer met een Wajong indicatie aan te nemen.
– Pensioen. Per 1 april 2013 wordt de werkgevers bijdrage verhoogd van 15,5% naar 16% van de pensioengrondslag. Hiermee wordt de premieverdeling 2/3 werkgever en 1/3 werknemer. De pensioenhoofdlijnen (premieverdeling, franchise e.d.) zullen in de cao worden opgenomen.
– Persoonlijk keuze budget (PKB). Aan elke werknemer wordt structureel met ingang van 1 april 2013 0,5% van de loonsom (1 juli 2013) gereserveerd voor het PKB. Voor 15 november 2013 moet de werknemer aangeven of hij/zij het bijbehorende bedrag wil gebruiken voor het aankopen van extra pensioen of het bedrag uit te laten keren.
– Vergoeding woon-werkverkeer. Per 1 januari 2014 kunnen werknemers die dat wensen gebruik maken van een additionele reiskostenregeling. Die regeling houdt in dat voor zover verrekening van woon-werk kilometers à 19 cent méér bedraagt dan de huidige woon-werk vergoeding, een werknemer het meerdere (netto) primair kan worden verrekend met de bruto eindejaarsuitkering waarvan de uitbetaling maandelijks wordt verricht. Indien dit niet toereikend is kunnen vakantiedagen, ATV-dagen, etcetera worden ingezet.
– Vakbondscontributie. De werkgever zal de regeling voor fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie ook over 2103 mogelijk maken.
– Werken tijdens Kerst en Oud & Nieuw. Medewerkers in de 5-ploegendienst zullen vanaf 2013 worden ingeroosterd op beide kerstdagen en Oud & Nieuw. Hiervoor zullen zij, indien zij werken een toeslag ontvangen. Indien volgens rooster op de eerste Kerstdag of tweede Kerstdag of Nieuwsjaarsdag gewerkt moet worden, doch de werkgever geeft aan dat de lijnen stilliggen, dan zal/zullen er geen vakantiedag(en) worden afgeschreven.

Bron: CNV Vakmensen, 26 juni 2013