Principeakkoord CAO Open Teelten 2010-2012

0
1496


17 juni 2010

CAO-naam

CAO Open Teelten

Ook bekend als: CAO Akkerbouw, CAO Bloembollenteelt, CAO Buitenbloemen, CAO Boomkwekerij, CAO Fruitteelt, CAO Vollegrondsgroenteteelt

Download Principeakkoord CAO Open Teelten
> Principeakkoord CAO Open Teelten

Code Loonheffing
1944

Looptijd

1 juli 2010 tot 1 juli 2012

Loonmutaties
De overeengekomen loonsverhoging wordt in twee stappen doorgevoerd: 1 procent per 1 oktober a.s. en 1 procent met ingang van 1 juli 2011.

Arbeidsvoorwaarden
De CAO blijft op alle overige punten nagenoeg ongewijzigd. De betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak van rust aan het CAO-front. Ze gaan zich de komende CAO-periode richten op vernieuwing en modernisering van de arbeidsverhoudingen. Ze vinden dat vooral investeringen nodig zijn in goed werkgeverschap.
Het gaat hierbij om onder meer scholing, levensfasebewust personeelsbeleid, instroom van nieuwe medewerkers, bevorderen van vaste contracten, huisvesting en gelijke concurrentieverhoudingen. Ook is besloten het onlangs opgestarte Werkgelegenheids-centrum Open Teelten gedurende de looptijd van de CAO te verlengen.

Bron: LTO Nederland, 17 juni 2010