Principeakkoord CAO Nuplex Resins 2008-2009

0
489


20 september 2008

Naam
CAO Nuplex Resins BV

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Nuplex Resins 2008-2009
> CAO Nuplex Resins 2007-2008

Looptijd
1 juli 2008 t/m 30 juni 2009

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 2,0%
1 januari 2009 structureel 1,5%
Eénmalige uitkering 0,5% van het jaarsalaris, bij de eerstvolgende salarisuitbetaling zodra overeenstemming is bereikt
Eindejaarsuitkering wordt met 0,25% verhoogd en per 1 juli 2008 vastgesteld op 6%

CAO-code t.b.v. loonheffing
2928

Arbeidsvoorwaarden
– Naast de structurele loonsverhogingen zijn nadere afspraken gemaakt ten aanzien van een bodem gekoppeld aan het maximum van functiegroep 4. Ook is een éénmalige uitkering overeengekomen.
– Er is uitgebreid gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het indexatiefonds van het Nuplex Pensioenfonds (NPF) en de toekomstverwachtingen hierbij. Partijen zijn het erover eens dat het verstandig is om de situatie van het indexatiefonds te verbeteren. De werkgever doet een aanbeveling aan de werknemer om structureel en collectief 0,25% van het inkomen af te dragen ten behoeve van het indexatiefonds van het NPF.
Vakorganisaties zullen deze collectieve afdracht tijdens de ledenraadplegingen stimuleren. Daarnaast is overeengekomen dat de indexatie van het pensioen plaats vindt op basis van de structurele looncomponenten, dus over de in punt 2a genoemde verhogingen.
– Levensfasegericht HR beleid. Er wordt een paritaire werkgroep ingesteld voor het verder invulling geven aan het levensfasegericht HR beleid.
– WGA-premie. De gedifferentieerde WGA premie komt voor de duur van deze overeenkomst volledig voor rekening van de werkgever en wordt niet verhaald op de werknemer.
– Leer/werktrajecten. De huidige CAO afspraak ten aanzien van het bieden van leer/werktrajecten voor jongeren wordt gedurende de looptijd van deze overeenkomst gecontinueerd.
– Stagevergoedingen. De stagevergoedingen zullen worden opgetrokken naar het landelijke niveau.
Zie voor meer arbeidsvoorwaarden en details het principeakkoord.

Bron: CNV, 17 september 2008

CAO-nieuws

> meer