Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 2012-2014

0
645


10 maart 2014

CAO-naam
CAO Houtverwerkende industrie

Principeakkoord CAO Houtverwerkende industrie 2012-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:
– met ingang van 1 mei 2014 1,6 procent
– met ingang van 1 oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 75

Arbeidsvoorwaarden
– De vergoedingen en toeslagen uit de artikelen 11 en 12 worden met ingang van 1 januari 2014 met 4 procent verhoogd.
– Artikel 7 lid 12 wordt als volgt aangepast: de dienstbetrekking eindigt automatisch op dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
– Een paritaire commissie wordt gevraagd cao-partijen te adviseren over modernisering van de cao.
– Er wordt gekeken naar de organisatie en inrichting van het werk. De commissie wordt gevraagd te adviseren over mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, zoals EVC en loonbaancheck. Mede vanwege de gelijke behandeling van werknemers onderzoekt de commissie de noodzaak en wenselijkheid van het aanpassen van de ouderendagen. Ook andere onderwerpen zoals promotie en demotie kunnen onderdeel uitmaken van dit advies.
– De commissie wordt gevraagd te adviseren over hoe werknemers in de houtverwerkende industrie gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven, met aandacht voor het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder ziekteverzuimbeleid. De paritaire commissie besteedt ook aandacht aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en risico’s, waaronder de loondoorbetaling bij ziekte.
– De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor flexibel werken, rekening houdend de belangen van werkgever en werknemers. De werknemer krijgt de mogelijkheid om arbeid en zorgtaken beter op elkaar af te kunnen stemmen. Voor werkgevers zorgt maatwerk op bedrijfsniveau voor verhoging van de arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen. Bekeken dient te worden welke middelen ingezet zouden kunnen worden om de gewenste flexibiliteit te creëren, waarbij de huidige opzet van de ADV onder de loep zal worden genomen.

Bron: CNV Vakmensen, 7 maart 2014