Principeakkoord CAO Hochwald 2014-2015

0
189


29 april 2014

CAO-naam
CAO Hochwald Nederland

Download Principeakkoord CAO Hochwald 2014-2015
> Principeakkoord CAO Hochwald 2014-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Loonmutaties
Per 1 april 2014 worden de salarissen en de salaristabel structureel verhoogd met 2%.
Tevens worden in de salaristabel loonschalen op basis van het Wettelijk minimumloon toegevoegd.

Arbeidsvoorwaarden
– Ter reductie van het aantal uitzendkrachten zal de personeelsbezetting gedurende de looptijd van deze CAO met 10 personen verhoogd worden van 186 naar 196 personen.
– Voor de looptijd van deze cao wordt, onder overlegging van een aanvullende ziektekostenpolis, de werkgeversbijdrage in de aanvullende zorgverzekering verhoogd met € 15,- per kalendermaand tot in totaal € 25,- per kalendermaand.
– Gedurende de looptijd van deze CAO zal werkgever 1 WAJONG’er plaatsen.
– CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
– Hochwald zal aansluiting zoeken bij de organisatie Innexus.
– Het fietsproject zal in deze contractperiode binnen de geldende fiscale mogelijkheden worden voortgezet.
– Gedurende deze cao wordt de AWVN werkgeversbijdrageregeling gecontinueerd.
– Naast voorgaande afspraken hebben CAO-partijen besproken dat de werknemersbijdrage aan de BPL pensioenvoorziening Landbouw, die al was verlaagd van 4,61% naar 3,9%, met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 voor het jaar 2014 extra verlaagd kan worden naar 2,31%. Deze extra 1,6% leidt tot een wezenlijk positief koopkrachtvoordeel.

Bron: De Unie, 28 april 2014