Principeakkoord CAO Groothandel in Groenten en Fruit 2010-2011

0
2478


12 juli 2010

CAO-naam

CAO Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF)

Download Principeakkoord CAO AGF
> Principeakkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2010-2011

Code Loonheffing
650

Looptijd

1 april 2010 tot en met 30 juni 2011

Loonmutaties
Alle schaalsalarissen en werkelijk betaalde salarissen worden per 1 september 2010 verhoogd met 1,3%.

Arbeidsvoorwaarden

Zowel vaste medewerkers als de ongeveer 10.000 uitzendkrachten die werkzaam zijn in de sector kunnen als ze hun baan verliezen, sinds 1 juni jongstleden gebruik maken van het mobiliteitscentrum AGF Handel.

3. Invoering extra periodiek jeugdigen 20-, 21- en 22 jarigen
Per 1 september 2010 worden de salarisschalen voor werknemers van 20, 21 en 22 jaar in de functiegroepen A tot en met C uitgebreid met één ervaringsjaar.
Een tweede ervaringsjaar voor jeugdige werknemers wordt toegevoegd bij de aanvang van de CAO vanaf 1 juli 2011.

Contracten voor bepaalde tijd – artikel 6 lid 3b en 3c
Voor werknemers vanaf 27 jaar kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. De vierde aansluitende arbeidsovereenkomst geldt dan voor onbepaalde tijd. De maximale duur van de drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft ongewijzigd, te weten 36 maanden. Voor medewerkers tot 27 jaar blijft de huidige CAO-bepaling ongewijzigd, dat wil zeggen vier contracten voor bepaalde tijd gedurende maximaal 36 maanden.

Overschrijding aantal contracturen bij deeltijdarbeid – artikel 13 lid 3
In dit artikel wordt een verwijzing opgenomen naar de richtlijnen voor de werkgever en de werknemer in de Wet Aanpassing Arbeidsduur.

Recht op periodieke verhoging functiegroepen A tot en met G
De werknemer behoudt het recht op periodieke verhoging op basis van functiejaren (art. 19 lid 5).
Indien de werkgever beschikt over een door de OR goedgekeurde beoordelingssystematiek (conform de WOR art. 27 lid 1G) dan kan bij onvoldoende functioneren de periodiek worden onthouden. Van onvoldoende functioneren is sprake als dat bij tenminste twee beoordelingsgesprekken binnen één kalenderjaar is vastgesteld. Werkgevers die zonder OR werken, kunnen alleen gebruikmaken van de mogelijkheid van het niet toekennen van een periodiek bij onvoldoende functioneren als hun beoordelingssystematiek is goedgekeurd door de Vaste Commissie, zoals genoemd in art. 44 van de CAO.

Bevallingsverlof (kort verzuim)
Bij bevalling van de echtgenote wordt het kort verzuim volgens artikel 27 lid 1 verhoogd van 2 naar 5 dagen (inclusief de dag van de bevalling).

Kortdurend zorgverlof
Bij kortdurend zorgverlof (art. 28 lid 2) wordt het salaris gedurende maximaal 10 werkdagen per jaar vanaf 1 september 2010 voor 90% doorbetaald.

Gezond werken
In het kader van gezond werken verrichten CAO-partijen gedurende de looptijd van de CAO een studie teneinde verzuim van medewerkers te voorkomen en hun inzet duurzaam te bevorderen. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de participatie van oudere werknemers. De studie zal de mogelijkheid bezien of een deel van de premie c.q. overwinst bij de collectieve WGA-hiaat en WGA-aanvullingsverzekering kan worden gestort in een Vitaliteitsfonds ter financiering van bijvoorbeeld fysiotherapie, health check voor 45-plussers, loopbaan check en andere instrumenten om de gezondheid van werknemers te verbeteren.

Kwaliteit huisvesting buitenlandse uitzendkrachten
Het protocol behorende bij de CAO wordt uitgebreid met de aanbeveling dat werkgevers samenwerken met uitzendbureaus die in het bezit zijn van het keurmerk Certified Flex Home van ABU/NBBU.

Mobiliteitscentrum AGF Handel
CAO-partijen zullen vóór 1 maart 2011 beslissen of het Mobiliteitscentrum AGF Handel per 1 juni 2011 nog één jaar wordt voortgezet.

Onderzoek chauffeursbeloning
CAO-partijen hebben een werkgroep geïnstalleerd voor het onderzoek naar de beloning van de chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer, in vergelijking met het eigen vervoer in de CAO Groothandel Groenten en Fruit. Bij dit onderzoek zal de werkgroep ook aandacht besteden aan de gevolgen van de invoering van de 48-urige werkweek en aan de invoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid Chauffeurs.

Bron: Principeakkoord CAO Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF) 2010-2011, FNV Bondgenoten, 12 juli 2010