Principeakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2009-2010

0
1049


10 februari 2009

Naam
CAO Gehandicaptenzorg

CAO-tekst
> Principeakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2009-2010
> CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008
> Populaire versie CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Looptijd
1 januari 2009 tot 1 maart 2010

Loonmutaties
1 januari 2009 structureel 3,0%

CAO-code t.b.v. loonheffing
317

Arbeidsvoorwaarden
Partijen herbevestigen de afspraak om de premiestijgingen op basis van 50-50 te verdelen tussen werkgever-werknemer.
Om een aantrekkelijke branche te blijven voor huidige en toekomstige medewerkers zal adequaat ingespeeld moeten worden op ontwikkelingen als gewijzigde arbeidsverhoudingen, individualisering, balans tussen arbeid en privé en de behoefte aan maatwerk en flexibiliteit van medewerkers en werkgevers. Daartoe achten partijen het van belang in de CAO ruimte te creëren voor individueel maatwerk en faciliteiten die een goed levensfasebeleid ondersteunen. Maatwerk en faciliteiten die arbeidsrechtelijk collectief goed geborgd zijn met als doel vrije individuele keuze van de medewerker te faciliteren.
Partijen komen daartoe overeen de CAO zodanig te hervormen dat voor medewerkers een persoonlijk budget wordt gecreëerd waarmee gekozen kan worden voor doeleinden als extra budget voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers krijgen de keuze bestaande geldbronnen (bijvoorbeeld vakantiegeld) op een
door hen gewenste wijze en gekozen moment te laten uitbetalen.
Bij de collectieve herallocatie van gelden samenhangend met leeftijdsafhankelijke verlof- en vakantieregelingen geldt dat voor medewerkers geboren vóór 1 januari 1960 door partijen in nader overleg een overgangsregeling wordt overeengekomen. Partijen komen overeen deze hervorming nader uit te werken tot een regeling persoonlijk budget, waarbij de regeling gereed is uiterlijk 1 november 2009. Deze regeling wordt ingevoerd per 1 januari 2010.

Bron: CNV, Publieke Zaak, februari 2009

CAO-nieuws

> meer


FlexService – home