Principeakkoord CAO Elementis 2010-2011

0
1095


12 maart 2011

CAO-naam
CAO Elementis Specialties Netherlands

Download Principeakkoord CAO Elementis Specialties Netherlands
> Principeakkoord CAO Elementis 2010-2011

Looptijd
1 jaar, van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011

CAO-code t.b.v. loonheffing
120

Loonmutaties
De salarissen worden structureel verhoogd met 2 procent per 1 maart 2011. Ook zal er een eenmalige uitkering zijn van € 750,- (naar rato dienstverband en datum indiensttreding). Deze zal worden uitgekeerd in de maand maart vanwege de ingangsdatum van de cao, als erkenning voor de inzet van de medewerkers van Elementis. De 80/90/100 regeling wordt wederom voortgezet gedurende deze cao.

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioenen
Elementis heeft de intentie uitgesproken om bij de volgende cao af te spreken dat de ploegentoeslag pensioengevend zal worden.
– Vakbondscontributie
De vakbondscontributie zal wederom via het brutoloon fiscaal vriendelijk kunnen worden verrekend.
– Werkgelegenheid/Loopbaanbeleid
Elementis zal in samenspraak met UWV en reïntegratiebureaus extra inspanning leveren om te zoeken naar mogelijkheden voor WAJONG-ers en leerlingen uit het BBL-traject.
Voor 10 medewerkers zal een pilot starten om te komen tot een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties, zie www.kenniscentrumevc.nl).
– Levensfasegericht personeelsbeleid
Elementis wil dit samen met de vakbonden en de ondernemingsraad concreet maken. Het doel zal zijn om de pensioengerechtigde leeftijd gezond en fit en met een cultuur en gedrag wat daarbij past te kunnen behalen bij Elementis. De uitkomsten van het (weer) ingevoerde PAGO-onderzoek zullen het startpunt zijn. De werkgever wil een bureau inschakelen om dit te begeleiden.
– Arbeidsomstandigheden
Elementis zal de komende tijd flink gaan investeren in de gebouwen (ramen, kozijnen en dergelijke) om te komen tot een beter werkklimaat. Verder zal ESN flink gaan investeren in de fabriek, alles bij elkaar zo’n 1,9 miljoen euro.

Bron: CNV Vakmensen, 11 maart 2011