Principeakkoord CAO DSM 2014

0
1351


20 maart 2014

CAO-naam
CAO DSM

Download Principeakkoord CAO DSM 2014
> Principeakkoord CAO DSM 2014

Looptijd
– Looptijd cao: 1 april 2014 t/m 31 december 2014.

Loonmutaties
– Loonsverhoging: Met ingang van 1 april 2014 is de algemene aanpassing van de salarissen en salarisschalen 1,5%.

Arbeidsvoorwaarden
– Duurzame inzetbaarheid. Partijen hebben afspraken gemaakt om de komende jaren gefaseerd initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Die initiatieven moeten stimuleren dat medewerkers zich gedurende de gehele loopbaan blijven ontwikkelen en met plezier werken en inzetbaar kunnen blijven waarbij de werkgever zich maximaal inspant om dit te faciliteren en mogelijk te maken.
– WGA premie. De werkgever blijft de WGA premie (opvolger van de vroegere arbeidsongeschiktheidsregelingen) voor de medewerkers betalen, hoewel daartoe de onderneming wettelijk niet verplicht is.
– Reiskostenvergoeding. DSM zal, mits mogelijk binnen de fiscale wetgeving 2014, optimalisatie in de verrekening van de reiskostenvergoeding woon – werkverkeer toestaan. Dit betekent dat tot en met het fiscale maximum per kilometer de betreffende reiskosten fiscaal vriendelijk verrekend kunnen worden via een bruto inkomensbestanddeel.
– Werkgelegenheidsafspraak. Gedurende de komende 1,5 jaar zal DSM geen collectieve (=20 of meer) reductie van banen in gang zetten, tenzij met toestemming van vakbonden/OR.
– Werkgelegenheidsprojecten. DSM stelt financiële middelen beschikbaar voor werkgelegenheidsprojecten
in Limburg. De omvang van deze middelen bedraagt per 1 januari 2013 0,13% van de gemiddelde loonsom van DSM Limburg BV. Voor 2014 wordt het niveau van deze bijdrage ongewijzigd gecontinueerd.
– Voucher. Duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Iedere werknemer krijgt een ‘employability’-voucher/cheque t.b.v. je eigen inzetbaarheid. Dit kun je bijv. gebruiken voor het doen van een loopbaancheck, of een specifieke training/cursus die je wilt volgen, of voor deelname aan een workshop. Apart Duurzame Inzetbaarheidsgesprek, te beginnen in 2013, tussen werknemer en leidinggevende. Dit gesprek gaat over je toekomst: je opleidingswensen, je loopbaanwensen of aanpassing van je functie of hoe je de laatste jaren voor je pensioen je werk goed kunt blijven doen, etc. Partijen hebben afgesproken dat op 1 juni 2014 aan alle medewerkers opnieuw een voucher wordt toegekend ter waarde van € 500, – met een geldigheid van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014.
– Oudere medewerker. In 2014 zal gezamenlijk onderzoek worden verricht naar specifieke oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de oudere medewerker en de organisatie en die zo mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de bijlage van het DI format. Hierbij valt te denken aan aanpassing van de bestaande werkzaamheden (bv jobcarving, mentortaken, het inrichten van duo-triobanen al dan niet in relatie tot TOR).DSM zal in 2014 een specifiek op de oudere medewerker (55+) gericht programma opzetten. Het betreft een intensief programma van 5 dagen, waar de desbetreffende medewerkers aan deel kunnen nemen door inzet van hun voucher.
– Stageplaatsen. In de looptijd van de cao zullen 250 stageplaatsen worden ingevuld.
Werk voor jong gehandicapten.
– Opleiding. De opleidingsbudgetten 2013 bij de bedrijfsonderdelen van DSM zullen voor de komende contractperiode op jaarbasis (2014) op hetzelfde niveau worden gecontinueerd.
– Wajong. Er zullen minimaal 30 werkplekken voor Wajongers worden ingevuld.
– BHV indexatie. De BHV vergoedingen zullen vanaf 2015 jaarlijks worden geïndexeerd met de in het voorafgaande kalenderjaar overeengekomen algemene aanpassing van de salarissen. Uitbetaling van de jaar bedragen vindt plaats in februari van het kalenderjaar daaropvolgend. Deze afspraak zal in de BHV regeling worden geborgd.

Bron: De Unie, 18 maart 2014