Principeakkoord CAO DHL Express 2007-2009

0
457


18 juni 2007

Naam
CAO DHL Express

Aantal werknemers

Looptijd
1 april 2007 t/m 31 maart 2009

Partijen
DHL
De Unie
FNV
CNV

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2007 structureel 3%
1 mei 2008 structureel 1,5%
1 november 2008 structureel 1,5%
December 2007 eenmalig € 200,-

Arbeidsvoorwaarden
Er komt een nieuw systeem van beoordelen en belonen. De treden in de schaal worden vervangen door een loonsverhoging afhankelijk van de beoordeling van een werknemer. Over twee jaar wordt bekeken of dit wordt gecontinueerd of dat het oude systeem van treden weer in werking wordt gesteld.
Functiewaardering: door de invoering van het nieuwe loongebouw kunnen werknemers vooruit of achteruit gaan in inkomen, of gelijk blijven. Iemand die er op vooruit gaat krijgt het hogere loon per direct of (in sommige gevallen) met terugwerkende kracht. Voor werknemers die erop achteruit gaan geldt het volgende: het verschil tussen oud en nieuw loon wordt omgezet in een persoonlijke toeslag (PT); de PT is uurloongevend (telt dus mee in de overuren, onregelmatigheid) en pensioengevend; de PT is vast, dus wordt niet afgebouwd; de PT wordt niet geïndexeerd (= stijgt niet mee met loonstijgingen), met één uitzondering: voor werknemers die er meer dan één schaal op achteruit gaan geldt dat het meerdere wel wordt geïndexeerd; de PT-regeling is voor alle werknemers die in de periode oktober 2006 – april 2007 te maken hebben gekregen met inkomensachteruitgang a.g.v. een organisatie- of functiewijziging, het nieuwe fuwasysteem of een andere reden (buiten de schuld van de werknemer).
Er komt een externe beroepscommissie met daarin o.a. een fuwaspecialist van de bond. Premie WGA (gedeeltelijk arbeidsgehandicapten): de zgn. rentehobbel is voor de werkgever; dit betekent dat de werkgever 0,47% voor zijn rekening neemt. WIA (voorheen WAO): er komt een regeling ter aanvulling van de WIA/WGA-uitkering en een regeling voor werknemers die minder dan 35% zijn afgekeurd. Dit komt neer op een persoonlijke toeslag bij inkomensachteruitgang.
Vakbondscontributie: vakbondsleden kunnen via een fiscale regeling, waaraan de werkgever meewerkt 1/3 tot de helft van hun contributie netto terug krijgen; dit voordeel kan oplopen van € 60,– tot € 90,– per jaar.
Hiermee zijn loonstijging, loongebouw, fuwa, WIA/WGA, vakbondcontributie geharmoniseerd voor de werknemers van DHL Express. Partijen hebben afgesproken dat het tweede deel van de harmonisatie tijdens de komende maanden zal gaan plaatsvinden. Dan zal nog over alle openstaande zaken worden onderhandeld, zoals ATV, bloktijden, ½ 13e maand e.d.

CAO-akkoord
Bron: CAO-akkoord 1 april 2007 t/m 31 maart 2009, bericht De Unie, 18 juni 2007