Principeakkoord CAO DHL Exel 2007-2008

0
1302


22 december 2007

Naam
CAO DHL Exel wordt: CAO DHL Logistics

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 2%

Arbeidsvoorwaarden
– Onderhandelingspunten: de periodieke verhogingen in 2008, de omzetting van ploegen- en regiotoeslagen naar de toeslag onregelmatig werken (TOW) en doorbetaling van overuren en onregelmatigheid bij ziekte.
– Alle ca. tweeduizend medewerkers die onder de DHL Exel-CAO vallen, worden in 2008 ondergebracht in één DHL Logistics-CAO. Ze hebben dan ook dezelfde rechten als medewerkers van DHL Logistics. De werkgever is akkoord gegaan met een periodieke verhoging van twee procent per 1 juli voor alle medewerkers die daar recht op hebben volgens het nieuwe loongebouw. Of dit recht bestaat, hangt af van de hoogte van het huidige salaris in relatie tot de hoogte van het nieuwe schaalmaximum. Vanaf 1 januari 2009 zal salarisverhoging voor alle werknemers op basis van een beoordeling worden bepaald.
– Ploegen- en regiotoeslagen naast TOW: afgesproken is dat de bestaande ploegen- en regiotoeslagen blijven bestaan voor de medewerkers op wie deze nu van toepassing zijn. Als iemand niet langer in ploegendiensten werkt, wordt de nieuwe TOW-regeling van kracht. Bij roosterwijziging van een drie- naar een tweeploegendienst geldt straks overgang naar de nieuwe TOW-regeling. DHL en de bonden gaan aparte spelregels maken over de overgang naar de nieuwe onregelmatigheidstoeslagen bij roosterwijzigingen.
– Ook zijn afspraken gemaakt over de jubileumuitkering, persoonlijke overgangsregelingen, bestaande persoonlijke toeslagen en de overgang van de oude naar nieuwe functienamen en -beschrijvingen, waaraan de nieuwe salarisschalen worden gekoppeld. Er volgt een apart overleg over de toekomst van de arbeidsvoorwaarden bij DHL Freight, CTS, ETD, Aerocar, FX Coughlin en voor de KNV- en TLN-chauffeurs.
– Onderzoek naar doorbetaling overuren en onregelmatigheid bij ziekte: partijen kwamen niet tot concrete afspraken over doorbetaling van overuren en onregelmatigheid (TOW) bij ziekte. Resultaat is dat een aparte werkgroep gaat onderzoeken hoe in de toekomst met deze bepalingen moet worden omgegaan. Totdat nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven bestaande regelingen gelden voor de TLN-werknemers voor wie die van toepassing zijn.
De leden van FNV Bondgenoten krijgen in januari gelegenheid hun mening te geven over het akkoord.

Bron: FNV Bondgenoten, 20 december 2007

Zie ook het Principeakkoord CAO DHL Logistics, 15 juni 2007: meer.