Principeakkoord CAO Delta Lloyd 2007-2009

0
895


25 juni 2007

Naam
CAO Delta Lloyd NV
(waaronder ook vallen Ohra en de verzekeringstak van ABN Amro)

CAO-tekst
CAO Delta Lloyd 2005-2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
2045

Looptijd
1 juni 2007 t/m 31 mei 2009

Partijen
Delta Lloyd Groep
FNV Bondgenoten
De Unie
Dienstenbond CNV

Aantal werknemers
6000

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 juni 2007 structureel 3 %
1 juni 2008 structureel 3%
1 februari 2008 eenmalig € 320,- bruto

Arbeidsvoorwaarden
Er komt een verhoging van de eigen pensioenbijdrage van 1% naar 4 % van de pensioengrondslag per 1 juni 2007 en nogmaals van 1% naar 5% van de pensioengrondslag per 1 juni 2008. Voor medewerkers die niet onder de overgangsmaatregel vallen, blijft de eigen bijdrage 6 2/3 procent. Verder wordt de inhouding van de werknemersbijdrage WGA-premie per 1 augustus 2007 stopgezet. De werkgeversbijdrage premie ziektekostenverzekering (€15,- per maand) wordt voor het lopende kalenderjaar gecontinueerd. Deze bijdrage zal als een eenmalige netto uitkering van € 180,- worden uitbetaald in de maand augustus. Per 1 januari 2008 komt deze regeling te vervallen. Er wordt een forse investering gedaan in het kader van persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, onder andere door het aanbieden van een self-assessment aan de medewerkers. Hieraan is een persoonlijk opleidingsbudget (POB) gekoppeld ter hoogte van 1% van 3 bruto jaarsalarissen met een minimum van € 1200,- . De winstgratificatieregeling van Delta Lloyd Bank komt te vervallen. De medewerkers die aanspraak hadden op deze overgangsregeling, ontvangen ter compensatie per 1 januari 2008 een structurele loonsverhoging van 7%. Medewerkers die op of na 1 januari 2008 instromen in de WIA hebben gedurende maximaal 38 maanden (als gevolg van nieuwe wetgeving) recht op een aanvulling op de WGA-uitkering. De aanvulling op de IVA-uitkering wordt met 5 % verhoogd naar 75 %. De medewerker die een IVA-uitkering ontvangt heeft tot de pensioendatum recht op een aanvulling op de IVA-uitkering tot 75 % van het maandinkomen direct voorafgaande aan de ziekte. Medewerkers die na 31 mei 2009 ziek worden en als gevolg hiervan de WIA instromen kunnen geen aanspraak meer maken op de regeling uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA. Voor deze medewerkers zullen in een volgende CAO nieuwe afspraken worden gemaakt. Bij deelname aan de levensloopregeling wordt in geval van ziekte die naar verwachting langer zal duren dan 3 weken, de opname van het levenslooploon op verzoek van de werknemer opgeschort. In het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) zal een bedrag van € 50.000,- ter beschikking worden gesteld aan een in overleg met de vakorganisaties nader te bepalen project dat past binnen de doelstellingen van het MVO beleid van Delta Lloyd Groep. Tevens zal Delta Lloyd Groep participeren in het project van het Verbond van Verzekeraars gericht op het aanbieden van stageplekken aan studenten van ROC-opleidingen. Delta Lloyd en de vakorganisaties zullen de mogelijkheden om binnen de kaders van de Gelijke behandeling wetgeving onderscheid te maken naar leeftijd bij arbeidsvoorwaarden nader onderzoeken. Het doel is om te komen tot een samenhangend inzetbaarheids-/ leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. Er komt een brede studie tussen Delta Lloyd en de vakorganisaties naar de mogelijkheden om de flexibiliteit in werktijden en werkvormen af te stemmen op de behoeften van zowel de medewerkers als Delta Lloyd. In deze studie worden onder meer de onderwerpen thuis- en telewerken, verruiming van de dagspiegel en het arbeidspatroon van de individuele medewerker nader onderzocht. De tekst van CAO artikel 4.4 (salarisgroeimatrix) wordt verduidelijkt om te accentueren dat van de genoemde minimum percentages ten gunste van de werknemer mag worden afgeweken. Dit zal tevens in de instructies aan het management bij de salarisronde worden gecommuniceerd.

CAO-akkoord
Bron: Principeakkoord bericht CAO Delta Lloyd, 21 juni 2007 en De Unie, bericht 25 juni 2007