Principeakkoord CAO Dalli De Klok 2011-2013

0
1252


2 juli 2011

CAO-naam
CAO Dalli De Klok

Download CAO Dalli De Klok 2011-2013
> Akkoord Cao Dalli de Klok 2011-2013

Looptijd
Er is een looptijd van 24 maanden overeengekomen. De cao zal dan gelden van 1 juli 2011 tot 1 juli 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
145

Loonmutaties
De salarissen voor de CAO worden gedurende de looptijd verhoogd met 4,25 procent en wel op de volgende data:
• Per 1 juli 2011 : 2 procent
• Per 1 juli 2012 : 1,5 procent
• Per 1 januari 2013 : 0,75 procent

Arbeidsvoorwaarden

Zorgverzekering
Dalli de Klok verstrekt aan haar medewerkers een bijdrage van €25,– (bruto) per maand in de zorgverzekering indien deze medewerkers zijn aangesloten bij de collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf (Zilveren Kruis Achmea). Partijen hebben afgesproken dat deze bijdrage per 1 januari 2012 zal gelden voor alle medewerkers die een zorgverzekering hebben. Voor die medewerkers die niet verzekerd zijn bij de collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf, geldt dat zij moeten kunnen aantonen dat zij per 1 januari 2012 vergelijkbaar verzekerd zijn voor fysiotherapie en psychologische hulp.

Vakantiedagen kopen/verkopen
Een belangrijke uitkomst van de werkgroep levensfasebeleid is de introductie van de mogelijkheid om vakantiedagen te kunnen kopen/verkopen. Partijen hebben afgesproken dat de medewerkers in 2012 de mogelijkheid krijgen om vijf (bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen kopen en twee (bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen verkopen. Uitdrukkelijke voorwaarde van dalli De Klok om dagen te kunnen kopen, is dat het vakantiesaldo van de betreffende medewerker in dat geval op nul staat of uitkomt. Deze pilot zal na één jaar worden geëvalueerd tijdens het periodiek overleg met de vakorganisaties.

Werkgroep pensioenuitwerking
Partijen gaan met elkaar in gesprek over de (mogelijke) uitkomsten van het pensioenakkoord.

Levensfasebeleid
Partijen zullen gedurende de looptijd met elkaar verder spreken over het levensfasebeleid.

Vakantiewetgeving
De cao van dalli De Klok zal worden aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving.

Werkkostenregeling
Partijen hebben afgesproken om in 2011 en 2012 gebruik te maken van de overgangsregeling in de Werkkostenregeling.

Werkgeversbijdrage
Gedurende de looptijd van deze cao zal de werkgever de jaarlijkse AWVN-bijdrage aan vakbonden continueren.

Bron: CNV Vakmensen, 30 juni 2011