Principeakkoord CAO Bouwmaterialen 2010-2012

0
1450


2 augustus 2010

CAO-naam

CAO Handel in Bouwmaterialen (HIBIN)

Download Eindbod CAO HIBIN 2010
> Eindbod CAO HIBIN 2010-2012

Code Loonheffing
2610

Looptijd
24 maanden, 1 juli 2010 t/m 30 juni 2012

Loonmutaties
• De schaal- en werkelijk betaalde salarissen worden verhoogd met 0,75% per 1/1/2011 en met 0,75% per 1/1/2012.
• Jeugdlonen
De vakvolwassenleeftijd zal van 23 jaar naar 22 jaar gaan. De jeugdschalen zullen zodanig worden aangepast dat werknemers jonger dan 22 jaar in maximaal vier jaar de vakvolwassen leeftijd van 22 jaar en het daarbij horende salaris bereiken. De nieuwe aanloopschalen zullen nader worden uitgewerkt in de CAO werkgroep loon- en functiegebouw.

Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsmarkt en jongeren
Werkgevers zullen zich inspannen om gedurende de looptijd van de CAO 80 jongeren
inclusief 10 Wajongjongeren in dienst te nemen. Het arbeidsmarktbeleid van Koninklijke
Hibin zal zo nodig worden aangescherpt opdat dit aspect de komende jaren een van de
belangrijkste doelstellingen van haar beleid wordt.
• Extra stages voor scholieren
Werkgevers zullen gedurende de looptijd van de CAO zorgen voor 30 extra stageplaatsen op MBO-, HBO- en WO-niveau waardoor het totaal aantal stageplaatsen op 150 komt te liggen. Koninklijke Hibin zal een activerend en ondersteunend stagebeleid gaan voeren dat de bedrijven helpt om deze extra stageplaatsen te realiseren.
• Ouderen
Overleg met leden bond op welke wijze ouderen (55+ leeftijd) zo veel mogelijk kunnen worden ontzien bij reorganisaties en ontslagen.
• Scholingsbeleid
Periodiek overleg betreffende additionele scholingsinspanningen.
• Loopbaanadvies voor werknemers
Loopbaanadvies mogelijk binnen dan wel buiten het eigen bedrijf; een maal per 5 jaar, door de werkgever te betalen. Nadere uitwerking van het advies zal plaats hebben periodiek overleg scholingsbeleid.
• Uitzendwerk
Werkgevers zullen vanwege de kwaliteit van de werkgelegenheid uitsluitend uitzendkrachten kunnen inhuren van gecertificeerde uitzendbureaus.
• Concurrentiebeding- en relatiebeding
Alleen bij ontslag van een werknemer op grond van bedrijfseconomisch redenen vervalt een eventueel overeengekomen concurrentiebeding. Dit geldt niet voor het relatiebeding. Deze blijven geldig respectievelijk kunnen door werkgevers met werknemers worden overeengekomen. De afspraak over het concurrentiebeding geldt tot en met 31 december 2012.
• Flexibilisering arbeidsduur
In afwijking van art. 5.2 CAO (vergoeding voor overwerk) en in overleg met de OR en/of PvT mag de werkgever de arbeidsduur verkorten met maximaal 5 uur / week. Op een andere moment wordt die tijd weer ingehaald. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: per periode van 12 maanden kunnen maximaal 80 min-uren tussen werkgever en
werknemer worden afgesproken. Zijn er aan het eind van de 12 maandsperiode nog minuren, dan vervallen die. Zijn er plus-uren dan moeten die alsnog in overeenstemming met art. 5.2 worden vergoed. In bedrijven zonder OR of PvT zal alleen na overleg met de werknemers van de regeling gebruik gemaakt kunnen worden. De regeling eindigt op 31/12/2012. Voor deeltijdwerkers geldt de regeling naar verhouding.

Bron: CNV Dienstenbond, 28 juli 2010