Principeakkoord CAO Bakkers 2012-2013

0
2860


17 april 2012

Naam
CAO Bakkers

Principeakkoord CAO Bakkers 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO Bakkers is van van 1 maart 2012 tot 30 april 2013.

Loonsverhogingen
Op 1 juni 2012 worden de lonen verhoogd met 1%, en op 1 december 2012 met 0,5%.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor bedrijven met continue-ovens met een totaal vermogen van meer dan 400 kW, wordt de toeslag voor het werken tussen 00.00 en 04.00 uur verhoogd van 34 naar 37%. Deze verhoging is dus niet van toepassing op ambachtelijke bedrijven.
– De CAO-regelingen op het vlak van de arbeidstijden, met bijbehorende toeslagen, zoals overwerk- en nachttoeslag, en toeslagen voor zon- en feestdagen, worden tegen het licht gehouden. Daarnaast wordt bekeken, hoe werknemers die binnen afzienbare tijd tot 67 jaar moeten blijven werken, vitaal kunnen worden gehouden.
– Partijen zetten zich in voor de verdere ontwikkeling van de NBA en zullen de deelname daaraan stimuleren.
– Voor de looptijd van deze CAO is afgesproken dat de verjaringstermijn voor de zg. wettelijke vakantiedagen 5 jaar blijft.
– De oude functieomschrijvingen en functieindeling worden vervangen door “Orba”. Tevens worden per 1 juli 2012 nieuwe loonschalen ingevoerd met lagere aanvangssalarissen. De diplomatoeslagen worden afgeschaft. Dit nieuwe beloningssysteem is van toepassing op nieuwe arbeidscontracten die op of na 1 juli 2012 worden afgesloten. Voor lopende contracten vindt inschaling volgens het nieuwe systeem per 1 januari 2013 plaats. Bestaande diplomatoeslag, p.t.n.t.s en persoonlijke toeslag worden opgenomen in een nieuwe persoonlijke toeslag, die voor medewerkers die 10 jaar of korter in dienst zijn afgekocht kan worden. De automatische toekenning van functiejaren komt per 1 januari 2014 deels te vervallen: toekenning wordt afhankelijk van het functioneren van de medewerker. Hiervoor komt een eenvoudige beoordelingssystematiek. Om de invoering van “Orba”, inclusief de overgangsregeling, goed te laten verlopen, volgt een uitgebreid voorlichtingstraject.

Bron: NBOV, 17 april 2012