Principeakkoord CAO Aviapartner 2009-2011

0
1387


12 juni 2009

CAO-naam
CAO Aviapartner

CAO-teksten
> CAO Aviapartner 2007-2009

Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 juni 2011

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 1%
1 januari 2011 structureel maximaal 2%

CAO-code t.b.v. loonheffing
1691

Arbeidsvoorwaarden
– De lonen en alle loongerelateerde componenten worden per 01 januari 2010 structureel met 1% verhoogd. Daarnaast worden de lonen op 01 januari 2011 nog eens structureel verhoogd met maximaal 2%, afhankelijk van het inflatiecijfer. Bij een lagere inflatie dan 2% zal de loonsverhoging minimaal 1% bedragen. In geval er sprake is van deflatie (het geld wordt meer waard doordat producten en diensten goedkoper worden) dan zal de structurele loonsverhoging alsnog 0,5% bedragen.
– Werkgelegenheid: gedurende de looptijd van de cao zullen er geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van de economische crisis.
– Verlof: de mogelijkheid om dagen te kopen en te verkopen zal worden uitgebreid. De uitbreiding houdt in dat er maximaal 10 dagen kunnen worden aangekocht. Er kunnen ook 10 dagen maximaal worden verkocht, mits het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen op de teller blijven staan.
– Roosters: afgesproken is in werkgroepverband afspraken te gaan maken over de roosters, de roostervaststelling, het inzicht in vrije dagen, de publicatie van roosters en niet onbelangrijk de toeslagen voor werken op onregelmatige tijden.
– Compensatie feestdagen: voor de compensatie op feestdagen is een berekeningsmethode afgesproken die recht doet aan gelijke behandeling van fulltimers en parttimers.
– Algemeen: CAO-partijen zullen het reguliere overleg gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen als gezond werken en uitzend-/flexkrachten met als doel te bezien of aanbevelingen gedaan kunnen worden ter verbetering van de tewerkstelling en arbeidsomstandigheden.
De verhogingen die voortkomen uit beoordeling in de jaren 2010 en 2011 respectievelijk in juni en april zullen van enig jaar betaalbaar worden gesteld.

Bron: De Unie, 12 juni 2009