Principeakkoord CAO Afval & Milieu 2010-2011

0
1502


21 juni 2010

CAO-naam

CAO Energie- en Nutsbedrijven, WNB Sector CAO Afval en Milieubedrijven

Download Principeakkoord CAO Afval & Milieu
> Principeakkoord CAO 2010-2011

Code Loonheffing
1471

Looptijd
1 juni 2010 tot en met 31 mei 2011

Loonmutaties
1. De werknemers ontvangen een structurele loonsverhoging van 0,7% per 1 juni 2010.
2. Het schaalsalaris en de salarisschalen worden per 1 juni 2010 structureel met een nominaal bedrag verhoogd.
Het nominale bedrag is 0,2% van het sectorale gemiddelde per werknemer van de schaalsalarissen en de vaste persoonlijke toelagen per 1 juni 2010.
3. Indien de inflatie over 2010 (CPI-afgeleid) hoger is dan 0,9%, dan wordt het meerdere boven 0,9%, met een maximum van 0,2%, alsnog toegevoegd aan de structurele loonsverhoging van 0,7% per 1 juni 2010 (zie bij loonparagraaf onder punt 1.). De structurele procentuele loonsverhoging kan daarmee toenemen tot in totaal ten hoogste 0,9%.
4. Indien de inflatie over 2010 (CPI-afgeleid) minder is dan 1,1%, dan wordt de 0,2%, voor zover niet gebruikt voor de correctie van de structurele loonsverhoging (zie punt 3.), eenmalig afgedragen aan het O&O-fonds ten behoeve van duurzame inzetbaarheid (zie punt 5.)

Arbeidsvoorwaarden

Duurzame inzetbaarheid
5. De werkgevers dragen zo spoedig mogelijk na een definitief akkoord, eenmalig 0,4% van de loonsom 2009 extra af aan het O&O-fonds. Deze extra afdracht is geoormerkt en bedoeld voor maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Omdat de gevolgen van de economische crisis voor bedrijven in de sector verschillend uitpakken, zullen de maatregelen gericht zijn op zowel instroom, doorstroom als uitstroom. WENb en vakbonden beogen de ontwikkeling van sectorale/algemeen inzetbare instrumenten en projecten die de duurzame inzetbaarheid bevorderen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan:
a. het ontwikkelen van EVC-instrumenten, fitheids- en competentiescan en de ontwikkeling van een individueel arbeidsplan (waarbij aspecten zoals functiebelasting, werkomgeving, leefstijl, opleiding en inkomen aan de orde komen).
b. Het creëren van werkplekken, werkervaringsplaatsen en/of stageplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, Wajong-ers, WSW-ers e.d.
c. Het delen van “best practices” en bevorderen van de implementatie hiervan bij andere bedrijven.
De beschikbare middelen kunnen niet worden ingezet voor individuele opleidingen en/of opleidingen op bedrijfsniveau.

WENb en vakbonden werken zo spoedig mogelijk een stappenplan uit om de afspraak verder te concretiseren, randvoorwaarden en procedures op te stellen, de afspraak te implementeren, te monitoren en te evalueren. Met het stappenplan waarborgen WENb en vakbonden dat de geoormerkte gelden besteed worden voor de door hen beoogde instrumenten en projecten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
In juni 2011 evalueren WENb en vakbonden de uitvoering van deze afspraak. Indien niet alle geoormerkte gelden besteed zijn voor de beoogde instrumenten en projecten, dan vloeit het restant terug naar de werknemers in de vorm van een eenmalige uitkering.

5 mei feestdag in de lustrumjaren
6. In de lustrumjaren (éénmaal in de 5 jaar) wordt 5 mei (nationale Bevrijdingsdag 1945) met ingang van 5 mei 2015 aangemerkt als feestdag.

Tekstuele aanpassingen van de cao
7. In de cao wordt een aantal tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. De wijzigingen zijn opgenomen in een bijlage, die aan WENb en vakbonden is verstrekt.

Structureel technisch overleg
8. WENb en vakbonden richten een regulier technisch overleg in om ontwikkelingen, vraagpunten en problemen ten aanzien van de toepassing van de cao te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Fundamentele discussie over aard en toekomst van de cao
9. In het najaar van 2010 voeren de WENb en de vakbonden een fundamentele discussie over onder andere de ontwikkelingen in de sector, de aard van de cao (standaard of anders) en toekomst van de cao.

Bron: Principeakkoord Afval & Milieu 2010-2011, Abvakabo FNV, 18 juni 2010