Principeakkoord CAO Afval en Milieu 2011-2013

0
732


24 juni 2012

CAO-naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven, WNB Sector, CAO Afval en Milieubedrijven

Download Principeakkoord CAO Afval en Milieu 2011-2013
> Principeakkoord CAO Afval en Milieu 2011-2013

Looptijd
Vanaf 1 juni 2011 (ingaand met terugwerkende kracht) tot 1 juni 2013.

Loonmutaties
Met ingang van 1 juni 2011 worden de lonen met 1,8% verhoogd.
Met ingang van 1 juni 2012 worden de lonen met 0,5% verhoogd.
Met ingang van 1 januari 2013 worden de lonen met 1% verhoogd.
Alle werknemers krijgen een eenmalige uitkering van € 350 bruto (naar rato van de omvang van het dienstverband).

Arbeidsvoorwaarden
Bijdrage ziektekostenverzekering
De bijdrage voor de verzekering van een aanvullend pakket in de collectieve ziektekostenverzekering van de werkgever wordt met ingang van 1 januari 2012 verhoogd van € 175,00 tot € 191,50 per jaar.

Vergoeding consignatiedienst Services
De consignatievergoeding per week in de cao Services wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd van € 103,67 naar € 132,16.

Overwerk in tijd of geld
De werknemer krijgt zijn overwerkcompensatie in beginsel uitbetaald, maar kan -in afwijking van de huidige situatie- ook kiezen voor tijd. Afwijkingen van het standaardkarakter
In de cao wordt ruimte gecreëerd voor afwijkingen in bedrijfsspecifieke gevallen. Over dergelijke afwijkingen worden afspraken gemaakt met vakbonden op bedrijfsniveau.

Onregelmatig werken en ploegendienst en pilots
Er komt een werkgroep van bonden en WENb voor onregelmatig werken en ploegendiensten. Daarbij zal ook Het Nieuwe Werken aan de orde komen. Daarnaast kunnen individuele werkgevers met vakbonden op bedrijfsniveau afspraken maken over pilots op dit terrein. Mochten de pilots gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, dan wordt dit met de bonden besproken.

Leeftijdsgrens voor consignatiedienst en flankerend beleid
• In het kader van langer werken en duurzame inzetbaarheid wordt op bedrijfsniveau voor de consignatiedienst flankerend beleid
ontwikkeld.
• Aan werknemers die zijn ingedeeld in de consignatiedienst en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, biedt de werkgever vanaf 1 januari 2013 minimaal eenmaal per 2 jaar een gericht Periodiek
Medisch Onderzoek (PMO) aan.
• De leeftijdsgrens van 57 jaar voor indeling in consignatiedienst
(Proces en Services) wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd naar 58 jaar. In 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 59 jaar. Op 1 januari 2015 komt de leeftijdsgrens te vervallen.
• Als bij een afzonderlijke werkgever op 1 januari 2015 geen flankerend beleid is vastgesteld, dan blijft bij die werkgever de leeftijdsgrens van 59 jaar van kracht totdat alsnog flankerend beleid
is vastgesteld.
• Voor werknemers die op 31 december 2014 de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt, blijft de vrijstelling van de verplichting van kracht.

Calamiteitenverlof deels gekort
Bij calamiteitenverlof worden de niet gewerkte uren niet meer geheel, zoals nu, maar voor de helft in mindering gebracht op het bovenwettelijk vakantieverlof.

Verzuimverlof bij overlijden
Het kort verzuimverlof in geval van overlijden wordt uitgebreid. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad tot en met de begrafenis/crematie. Bij bloed- en aanverwanten in de tweede graad 2 dagen.

Regeling BHV
Er wordt een nieuw artikel in de cao opgenomen dat werkgevers er op wijst dat er op bedrijfsniveau een regeling dient te zijn voor de BHV en de daarvoor geldende vergoedingen.

Vakantiewetgeving
De cao bepalingen met betrekking tot vakantiewetgeving worden met ingang van 1 januari 2012 aangepast aan de gewijzigde wetgeving.

Bijdrage O&O-fonds
Werkgevers en bonden hechten waarde aan het O&O-fonds voor de sector Afval & Milieu. Werkgevers dragen over 2012 en 2013 jaarlijks 0,2% van de fiscale loonsom af aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afval- en Milieubedrijven. De werkgeversbijdrage maakt geen onderdeel uit van de arbeidsvoorwaardelijke ruimte.

Wijziging ingangsdatum AOW
Vanaf 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW gewijzigd (de verjaardag in plaats van de eerste van de maand). De cao wordt voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan die bepaling aangepast.
Levensloopbijdrage wordt levensloop-/vitaliteitsbijdrage In verband met de wetswijzigingen met betrekking tot levensloop, en spaarloon wordt de cao redactioneel aangepast. De levensloopbijdrage op
grond van bijlage 8, wordt gecontinueerd als levensloop-/vitaliteitsbijdrage. De afspraken gelden voor alle werknemers die op de datum van afsluiten van de nieuwe cao in dienst zijn.

Bron: CNV, 22 juni 2012 en FNV Abva Kabo, 22 juni 2012