Principeakkoord CAO ABU Uitzendkrachten 2011-2012

0
2219


8 maart 2011

CAO-naam
CAO voor Uitzendkrachten (ABU)

Download Principeakkoord CAO voor Uitzendkrachten (ABU)
> Principeakkoord CAO voor Uitzendkrachten 2011-2012

Looptijd
Er is een principeakkoord gesloten om de CAO ABU Uitzendkrachten met één jaar te verlengen.

De huidige CAO voor Uitzendkrachten expireert per 27 maart 2011. Partijen spreken af de huidige artikelen 1 tot en met 4, 10, 11, 19 tot en met 29, 32 tot met 41, 44 tot met 50, 53 en 54 van de CAO voor Uitzendkrachten te verlengen voor een tijdvak van één jaar, van 28 maart 2011 tot en met 1 april 2012 en zo spoedig over te gaan tot het verzoeken van algemeen verbindend verklaring.

CAO-code t.b.v. loonheffing
633

Roadmap van afspraken

Partijen hebben met het oog op de toekomst van de CAO voor Uitzendkrachten een gezamenlijke roadmap ontwikkeld. De roadmap vormt de uitzend-investeringsagenda voor de jaren 2011-2014 en is leidend voor de CAO-onderhandelingen in deze periode. De roadmap is opgebouwd uit vier thema’s:

1. Flex is meer dan uitzenden
Een vernieuwd CAO-arrangement voor uitzenden biedt alleen perspectief als het in balans is met de aanpak van minder zekerheid biedende vormen van flexibele arbeid. Deze samenhangende aanpak moet de positie van uitzenden versterken.

Afspraak
Partijen onderschrijven zo’n brede benadering van flexibele arbeid en deze zou gestalte kunnen krijgen via bijvoorbeeld een tot stand te brengen STAR-advies en zo nodig voorstellen tot aanpassing van wet-en regelgeving. Ook de rol van en afspraken in inleen-CAO’s zullen daarbij aan de orde komen. Uitvoering en implementatie van de investeringsagenda is gekoppeld aan de totstandkoming van deze flexbrede benadering.

2. Ordening
ABU en vakorganisaties hebben gezamenlijk groot belang bij een goede ordening in de uitzendbranche. Ordening moet zorgen dat de markt weer terug komt bij het bonafide deel van de branche en moet voor vakbonden bijdragen aan het realiseren van ‘decent work’ voor uitzendkrachten. Om de ordening in de uitzendbranche verder te versterken willen partijen gezamenlijk investeren in het SNA-keurmerk. Partijen komen overeen om nader te bezien hoe controle en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten een grotere rol kan spelen als onderscheidend keurmerk en betrekken daarin de positie van het ABU-lidmaatschap. Bijzondere aandacht wensen partijen te geven aan de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten. Partijen delen het belang van één branchbrede norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten met een bijbehorende vertrouwenwekkende controle systematiek.

Afspraak
Partijen hebben een werkgroep SNA en CAO in het leven geroepen die aan bovenstaande ambitie invulling moet gaan geven. Partijen spreken af dat deze werkgroep uiterlijk 1 september 2011 haar werkzaamheden zal afronden.

3. Werkzekerheid
Het beginsel ‘geen flexibiliteit zonder zekerheid’ ligt ten grondslag aan de CAO voor Uitzendkrachten. Partijen willen vanuit dit beginsel afspraken maken over nieuwe vormen van werk-en inkomenszekerheid voor langdurige uitzendkrachten in fase A. Het gemeenschappelijk belang is uitzendkrachten goed te faciliteren om transities op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Dat betekent een flexstimulerende sociale zekerheid, betere toegang tot opleiden (maar ook bijvoorbeeld hypotheken) en het opnieuw bezien van bestaande CAO-arrangementen.

Afspraak
Partijen verrichten gezamenlijk een onderzoek naar aard en omvang van de groep langdurige uitzendkrachten in fase A. De rapportage wordt maart 2011 verwacht. Er is een werkgroep ingesteld die, mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek, aanbevelingen moet doen aan CAOpartijen. De werkzaamheden van de werkgroep moeten uiterlijk 1 september 2011 zijn afgerond.

Bron: CNV Dienstenbond, 7 maart 2011