Principeakkoord CAO Bibliotheken 2010-2011

0
1159


5 juni 2010

Naam
CAO Openbare Bibliotheken

Download Principeakkoord
– principeakkoord afgewezen: oude CAO geldt –
> Principeakkoord CAO Openbare Bibliotheken 2010-2011

Looptijd
1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 (24 maanden)

Code loonheffing
214

Loonmutaties
Per 1 januari 2010 worden de salarissen verhoogd met 1,25% en per 1 januari 2011 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
Referentiefuncties
Partijen hebben besloten de referentiefuncties uit de CAO te halen.

Jeugdschalen
De jeugdschalen worden met ingang van 1 juli 2010 herzien en uitgebreid met salarisbedragen tot 23 jaar. De inschaling van werknemers die vóór 1 juli 2010 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, blijft ongewijzigd.

Salaris bevordering naar hogere functie en aanloopschaal
De bepalingen over het salaris bij bevordering naar een hogere functie en de aanloopschaal uit de salarisregeling, zoals die golden tot 1 januari 2008, worden opnieuw opgenomen in de salarisregeling.

Duur arbeidsovereenkomst
Voor projecten kunnen een of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan tot een gezamenlijke maximale duur van 4 jaar.

Arbeidsovereenkomst zonder vaste werktijd
Artikel 6 komt te vervallen, zodat artikel 7:610 BW weer gaat gelden.

Standplaats en plaats van tewerkstelling
De omschrijvingen van de begrippen standplaats en plaats van tewerkstelling in artikel 1, lid 1 onder l en artikel 8, lid 2 onder b worden aangepast aan de situatie van basisbibliotheken met vestigingen in meerdere gemeentes.

Onregelmatigheidstoeslag
Met ingang van 1 juli 2010 wordt de toeslag voor het verrichten van werkzaamheden op (elke) zondag of feestdag wordt gesteld op 70%. De toeslag voor het verrichten van werkzaamheden op zaterdag komt te vervallen.

Werktijdenregeling
In de CAO wordt opgenomen dat elke organisatie een werktijdenregeling moet hebben. Deze dient te worden opgesteld met inachtneming van de CAO, de (nieuwe) Kaderregeling Werktijden en de Arbeidstijdenwet. De Kaderegeling Werktijden voorziet in de invoering van het zelf roosteren door werknemers.

Voorwaardelijke vakantiedag vervalt
De bepaling over de voorwaardelijke vakantiedag (artikel 27, lid 4) komt te vervallen.

Reiskosten woon- werkverkeer
Met ingang van 1 juli 2010 worden de reiskosten woon-werkverkeer vergoed bij een reisafstand van 10 km of meer op basis van € 0,19 per km. De maximum grens komt daarmee te vervallen (Bijlage J).

Afkopen bovenwettelijke vakantiedagen
In de CAO wordt de mogelijkheid geopend om bovenwettelijke vakantieaanspraken af te kopen.

Minimum vakantietoeslag
De bepaling betreffende de minimum vakantietoeslag (artikel 32, lid 3) komt te vervallen.

Arbeid en zorg
De bepaling over buitengewoon verlof (artikel 35) en de tekst na artikel 36 wordt vervangen door een verwijzing naar de Wet arbeid en zorg. Na evaluatie van de effecten kan de conclusie zijn om deze teksten weer op te nemen in de CAO

Openstelling op zon- en feestdagen
Artikel 34 wordt ook van toepassing op openstelling op feestdagen.

RI&E Openbare Bibliotheken
Het gebruik van de branche-RI&E wordt verplicht gesteld in de CAO, zodat voor organisaties met maximaal 25 werknemers na invulling geen toetsing door de arbodienst nodig is.

Meerkeuzesysteem
Alle fiscaal mogelijke doelen worden met een verwijzing naar de site van de Belastingdienst in de Regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (Bijlage L) toegestaan.

Regeling Sociaal Plan
Met ingang van 1 juli 2010 geldt een nieuwe Regeling Sociaal Plan; artikel 49 wordt aangepast.

Telewerken
In de CAO wordt een bepaling opgenomen waarin wordt gewezen op de mogelijkheid van telewerken.

Detachering
In de CAO wordt vastgelegd dat detachering slechts mogelijk is met instemming van de werknemer.

B. Protocolafspraken
Partijen spreken af om gedurende de looptijd van de CAO:
1. in 2010 het huidige FUWA-instrument transparanter en eenvoudiger toepasbaar te maken;
2. een levensfase bewust personeelsbeleid voor te bereiden;
3. in 2010 de arbocatalogus te evalueren en indien nodig aan te passen;
4. de toepassing van de Wet arbeid en zorg te volgen en te evalueren.

Bron: Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken, 17 mei 2010