Overleg CAO Uitzendkrachten NBBU

0
551


30 juli 2008

De NBBU bericht in haar nieuwsbrief over de onderhandelingen voor de nieuwe Cao voor Uitzendkrachten. Op 31 december a.s. eindigt de looptijd van de huidige NBBU-Cao.

De voorbereidingen voor de nieuwe cao zijn in volle gang zijn. Inmiddels hebben twee inventariserende gesprekken met de vakbonden plaatsgevonden. Na tien jaar cao’s te hebben afgesloten met uitsluitend de vakbond LBV, zoekt de NBBU nu verbreding van haar cao-partners.

Grotere draagkracht en betere communicatie met partijen
Met deze verbreding streeft de NBBU naar een grotere draagkracht van de cao. Bovendien zorgt het voor een betere communicatie met andere cao-partijen, wat ten goede komt aan de discussie over de overlap van werkingssferen van cao’s. De NBBU beoogt met deze discussie te voorkomen dat NBBU-leden tevens onder een andere cao vallen.

Gesprekken met De Unie, FNV en CNV
De oriënterende gesprekken die de NBBU heeft gevoerd met vakbond De Unie, hebben ertoe geleid dat FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond het verzoek bij de NBBU hebben neergelegd om ook deel te nemen aan het cao-overleg. De reden voor dit verzoek was de toenemende groei van de leden van FNV en CNV die onder de NBBU-cao werken, de zogenaamde representativiteit. Hier is positief op gereageerd vanuit de NBBU. Wat betreft De Unie is de verwachting dat naast Internetvakbond.nl van De Unie tevens De Unie als reguliere vakbond zal deelnemen aan de onderhandelingen. Dit zal betekenen dat er met vijf vakbonden onderhandeld wordt.

Aandachtspunten bij onderhandeling
Het thema voor de onderhandelingen is ‘Langer aan het werk’, met vijf hoofdonderwerpen:
1. Differentiatie. Maatwerk voor bijzondere groepen, met het doel om hun arbeidsparticipatie te verhogen. Er wordt met name gedacht aan werknemers van 65 jaar en ouder.
2. Verlaging administratieve lasten. Denk aan het digitale loonstrookje en werkbriefje en de verstrekking van de cao in digitale vorm. Ook wordt er gezocht naar een manier om het schriftelijkheidsvereiste van uitzendovereenkomsten in fase 1 en 2 praktisch beter uitvoerbaar te
maken.
3. Vereenvoudiging van de cao-tekst; hoe kunnen de cao-teksten overzichtelijk en begrijpelijk worden gemaakt.
4. Loonverhoudingsvoorschrift. De leden van de NBBU staan nog steeds achter het beginsel dat gelijk werk gelijkelijk beloond moet worden. In de praktijk blijken NBBU-uitzendkrachten vaak naast ABUuitzendkrachten te werken die volgens ABU-loonschalen worden betaald. Aanknopen bij het loon van de ABU-uitzendkrachten doet dan soms meer recht aan het beginsel “gelijk werk / gelijk loon” dan het aanknopen bij de cao van de inlener. Het is niet de wens om eigen loonschalen op te nemen in de NBBU-cao.
5. Vergroting flexibiliteit. De bonden zetten met hun voorstellen sterk in op scholing en willen onder andere het draagvlak van de cao onder de uitzendkrachten vergroten.
De onderhandelingen worden na de zomer voortgezet.

Bron: Nieuwsbrief NBBU, 28 juli 2008

CAO-nieuws
meer »