Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris 2015-2016

0
235


30 augustus 2015

CAO Philip Morris Holland

Download Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris 2015-2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Philip Morris Holland 2015-2016

Looptijd
De nieuwe CAO gaat in op 1 april 2015 en eindigt op 30 juni 2016 (15 maanden).

Loonsverhogingen
De schaalsalarissen worden per 1 april 2015 verhoogd met 1,5% en per 1 januari 2016 met 0,5%.

De RAB wordt afgeschaft per 1 januari 2015. Ter compensatie hiervan ontvangen medewerkers, die op 1 september 2015, 2016 en 2017 in dienst zijn, een bruto vergoeding van € 300 (deeltijders naar rato). Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats bij de salarisuitbetaling van september in het betreffende jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Toeslag ploegendiensten. De toeslag voor de 6-ploegendienst is vastgesteld op 25,6% en voor de 4-ploegendienst (12/2) op 26,6%. De toeslag voor de maintenance-dagdienst is vastgesteld op 5,4%.
– Woon-werkverkeer vergoeding. De werkgever zal de vergoeding woon-werkverkeer per 1 april 2015 conform de huidige regeling aanpassen van € 0,18/km naar € 0,19/km vanaf de afstand 0 kilometer tot en met maximaal 40 kilometer.
– Cao à la carte. Medewerkers kunnen extra verlofdagen bijkopen via cao à la carte. Deze verlofdagen kunnen ingezet worden, in overleg met de leidinggevende aan het begin van jaar, om het aantal terugkomdagen te verminderen, indien de bedrijfsvoering dit toe staat.
– Feestdagen. Te veel of te weinig genoten feestdagen zullen over de periode die loopt van de tweede helft van 2015 en heel 2016 worden verrekend in Q1-2017. Daarna zal een jaarlijkse afrekening plaatsvinden. In Q1-2018 vindt een evaluatie plaats van de jaarlijkse verrekening.
– Gedifferentieerde WGA premie. De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao geen verrekening toepassen.
– Intentieverklaring ‘beperking looptijd WW’. Cao-partijen hebben de intentie dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
– Participatiewet. Conform de Participatiewet zal de werkgever in 2025 4,4 (Fte) mensen moeten inzetten uit de doelgroep zoals die omschreven is in de participatiewet. Omgerekend gaat het om 113 uur op jaarbasis in 2025.

Bron: CNV Vakmensen, 27 augustus 2015