Onderhandelingsresultaat CAO Margarine en Spijsvet 2014-2015

0
308


9 december 2014

CAO-naam
CAO Margarine- en Spijsvetindustrie

Download Onderhandelingsresultaat CAO Margarine en Spijsvet 2014-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Margarine 2014-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 13 maanden, van 1 oktober 2014 tot 1 november 2015.

Loonmutaties
Met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 komt er een structurele loonsverhoging van 2% en per 1 april 2015 een structurele loonsverhoging van 0,25%.

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 30 maart 2015 (d.w.z. ingangsdatum inlenersbeloning op basis van Cao Uitzendkrachten ABU) zullen voor uitzendkrachten vanaf de eerste arbeidsdag de salarisbepalingen conform de cao van de inlener van toepassing zijn.
– Nulurencontract. In de cao opnemen “De werkgever zal met oproepkrachten geen contracten zonder urengarantie of nulurencontracten aangaan.”
– Werkgevers zullen gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van de mogelijkheid om (maximaal 50% van) de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op het loon van medewerkers (d.w.z. handhaving artikel 9.1.2).
– De aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de margarine- en spijsvetindustrie (zgn. WGA hiaatverzekering) om ernstige inkomensterugval te voorkomen bij medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en minder dan 50% van hun resterende verdiencapaciteit kunnen werken zal worden voortgezet. De premie is voor rekening van de (deelnemende) werknemer. (d.w.z. handhaving artikel 9.1.3)
– De functie Inpakker zal door een ORBA classificatiedeskundige opnieuw geclassificeerd (‘gewogen’) worden.
– Met ingang van 1 januari 2015 zal de leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn overwerk te verrichten meebewegen met de AOW-leeftijd. Per maand dat de AOW-leeftijd opschuift wordt
de in artikel 5.4.2 genoemde leeftijd ‘einde verplichting overwerk’ verhoogd met 1,5 maanden.
– Administratieve ziekmelding. In de cao opnemen “De werkgever zal een medewerker niet administratief ziek houden zonder medeweten van de medewerker.”

Bron: CNV Vakwerk, 8 december 2014