Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Textiel 2014-2016

0
773


6 mei 2015

Naam
CAO Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Textiel 2014-2016
> Onderhandelingsresultaat Groothandel Textiel 2014-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016.

Loonmutaties
– 1,5% per 01-07-2015
– 0,5% per 01-12-2015

Arbeidsvoorwaarden
– De bepaling omtrent kortdurend zorgverlof van artikel 2.9 wordt uitgebreid met: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten) en andere huisgenoten dan kinderen of partner.
– Cao-partijen hebben de intentie om de duur en de opbouw van de WW te repareren conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013, en de daaruit voortvloeiende brieven (d.d. 24 december 2013, 11 juli 2014 en 17 april 2015), zijn gemaakt.
– Cao partijen zijn positief om zoveel mogelijk stagiaires en schoolverlaters via werkervaringsplekken en talentverkenning ervaring met het bedrijfsleven te laten opdoen. In de werkgroep Duurzame inzetbaarheid komt dit thema nader aan de orde en wordt bekeken hoe dit verder vorm te geven.
– De definitie in artikel 3.20 wordt uitgebreid, zodat ook opleidingen gericht op toekomstige inzetbaarheid buiten de eigen organisatie of branche voor subsidie in aanmerking komen.
– Cao-partijen gaan een inventarisatie doen naar de medezeggenschap in de sector. Vanuit het Fonds Kollektieve Belangen zal een enquête worden uitgezet naar alle ondernemingen in de sector.
– Vanuit het Fonds Kollektieve Belangen zal eenmalig een bijdrage worden geleverd van 1 euro per medewerker in de branche voor passende projecten, zoals met name tegen kinderarbeid, in de sector van CNV Internationaal. CNV Internationaal zal over de besteding concreet rapporteren na afloop van deze cao-periode.
– Met vier bedrijven wordt een pilot uitgevoerd om binnen bedrijven te bekijken welke taken er uitgevoerd kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de werkgroep duurzame inzetbaarheid wordt bekeken of een job-coach vervolgens een rol kan spelen bij de begeleiding van deze mensen (o.a. Wajong) en de deelnemende bedrijven. De kosten van deze job-coach binnen deze pilot komen voor rekening van het Fonds Kollektieve Belangen. Indien de pilot succesvol is, wanneer er daadwerkelijk mensen worden geplaatst, zal deze breder worden uitgezet.

Bron: De Unie, 6 mei 2015