Onderhandelingsresultaat CAO Groenten en Fruit 2011-2012

0
1832


3 april 2011

CAO-naam
CAO Groenten en Fruit

Download onderhandelingsresultaat CAO Groenten en Fruit
> Onderhandelingsresultaat CAO groente en fruit 2011-2012

Looptijd
1 april 2011 tot en met 31 maart 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
125

Loonmutaties
• per 1 juli 2011 structurele verhoging met 1,75% van de salarisschalen;
• per 1 januari 2012 verhoging van de uitkering (art. 18) met 0,25%;
Hiermee stijgt het inkomen gedurende de looptijd van deze CAO structureel met 2%.

Arbeidsvoorwaarden
• WGA
De premie voor de WGA (arbeidsongeschiktheidspremie) blijft voor rekening van de werkgever gedurende de looptijd van de CAO.
• Bijdrage ziektekostenpremie
De cao-afspraak over de werkgeversbijdrage van € 15,= voor aanvullende ziektekostenpremie, blijft van toepassing. De tekst wordt zo aangepast dat iedereen ook daadwerkelijk € 15,= per maand zal ontvangen.
• Pensioen
Er komt een CAO-werkgroep die zich bezig zal houden met de kwesties zoals overgang vut/pensioen, opheffing vut-fonds, hoogte en verdeling pensioenpremie, gevolgen landelijk pensioenakkoord, opheffing FVP, individuele pensioenscan. De
cao-werkgroep dient eind oktober 2011 met een uitgewerkt plan te komen.
• Vooronderzoek functieraster CAO
Er komt een vooronderzoek naar de actualiteit van de huidige functies en functiestructuur in de CAO. Vóór eind 2011 moet er rapportage liggen die we in 2012 gaan bespreken.
• Conversie van dagen naar uren
CAO-partijen zijn het eens over het omzetten van vakantie naar vakantie-uren. Dit betekent:
– het aantal van 25 vakantiedagen zal worden omgezet naar een recht op 200 vakantie-uren;
– het aantal van 9,5 adv-dagen zal worden omgezet naar een recht van 76 adv-uren.
Werkgevers hebben aangegeven dat omzetting eenvoudig in de systemen is door te voeren.
• Levensfase bewust personeelsbeleid/Gezond je pensioen halen
CAO-partijen willen een persoonlijk keuze budget invoeren ter ondersteuning van de levensfase gekoppelde behoeften van de individuele werknemer. Hiernaast zal het thema “gezond je pensioen halen” onderdeel zijn van dit levensfase bewust personeelsbeleid.
• Scholing
Er komt een individueel recht op een EVC-traject (Eerder Verworven Competenties) voor werknemers die zonder een afgeronde opleiding op middelbaar/voortgezette opleiding werkzaam zijn binnen de sector. Wij zullen u hierover nader informeren. Op zich is dit een begin van een individuele scholingsregeling binnen de sector.
• Aanpassing jeugdlonen/aanloopschaal
Er komt nog maar 1 aanloopschaal in de cao (oude schaal A), waardoor nieuwe werknemers maximaal 1 jaar in een aanloopschaal zitten en dan doorstromen naar de oorspronkelijke salarisschaal. De term vakvolwassen gaat uit de CAO.
• Opzegtermijnen
Met ingang van de nieuwe CAO, zullen de opzegtermijnen vanuit de Wet Flexibiliteit en Zekerheid gaan gelden, te weten:
De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijnen bedragen:
a. korter dan vijf jaar in dienst > één maand;
b. vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar in dienst > twee maanden;
c. tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar in dienst > drie maanden;
d. Vijftien jaar of langer in dienst > vier maanden.
De door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt > één maand.
• Wajong en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Er zijn afspraken gemaakt dat elk bedrijf binnen de sector, minimaal 1 werknemer in dienst zal hebben die onder deze groep valt.

Bron: CNV Vakmensen, 1 april 2011