Onderhandelingsresultaat CAO Equens 2014-2018

0
570


23 september 2014

Naam
CAO Equens

Download Onderhandelingsresultaat CAO Equens 2014-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Equens 2014-2018

Looptijd
De looptijd van de CAO voor werknemers in Nederland van Equens SE is van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

Loonsverhogingen
Gezien de noodzakelijke kostenbesparingen zullen de salarissen en de salarisschalen in 2014, 2015 en 2016 niet worden verhoogd. De in de artikelen D.1.6.1 tot en met D.1.6.4 van de Equens CAO genoemde doorgroei in de salarisschaal blijft van toepassing.
Per 1 januari 2017 en per 1 januari 2018 worden de salarissen en de salarisschalen met 2,5% verhoogd.
Het bevriezen van de lonen in de jaren 2014, 2015 en 2016 is ook van toepassing op medewerkers op wie de CAO niet van toepassing is.

Arbeidsvoorwaarden
– Externen. Het beleid van Equens is er op gericht om het personeelsbestand maximaal voor 10% uit externen te laten bestaan.
– WW per 2016. Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie van de WW in de CAO is afgerond, zullen Cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de brief van de STAR van 24 december 2013, overleg voeren om inhoudelijke afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de CAO opengebroken.
– Pensioenpremie. Partijen zijn hierbij overeengekomen dat vanaf 1 januari 2020 de totaal aan het Pensioenfonds af te dragen premie voor 1/3 deel door de werknemers wordt gedragen en voor 2/3 deel door Equens. De premie zal voortaan worden uitgedrukt in een percentage van de pensioen-grondslag.
– Vrijwillig vertrekregeling. Equens is bereid gericht – indien doelmatig – een vrijwillig vertrekregeling in te stellen. De bepalingen uit artikel C.8 van het vigerende Sociaal Begeleidingsplan zijn van toepassing.
– Vacaturestop en pre-mobiliteit. Equens heeft reeds een algehele vacaturestop afgekondigd. De huidige openstaande vacatures zijn alle geschrapt. Toekomstige eventuele vacatures dienen door de voltallige BoD te worden goedgekeurd en zullen te allen tijde eerst aan boventallige medewerkers worden voorgelegd.

Bron: De Unie, 11 september 2014