Onderhandelingsresultaat CAO Coca-Cola 2014

0
143


27 juli 2014

CAO-naam
CAO Coca-Cola

Onderhandelingsresultaat CAO Coca-Cola 2014
> Onderhandelingsresultaat CAO Cola-Cola 2014

Looptijd
Verlenging van de huidige CCE-NL CAO met een periode van 9 maanden, die loopt van 1 april 2014 tot 1 januari 2015.

Loonmutaties
– Een structurele verhoging van de salarissen en normsalarissen van 1,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2014.
– Partijen zijn een éénmalige uitkering overeengekomen ter grootte van € 110,=. Uitbetaling zal (indien mogelijk) fiscaal vriendelijk plaatsvinden en zal uitgevoerd worden in de eerstvolgende payroll cyclus na het bereiken van een definitief akkoord, doch uiterlijk in december 2014.

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioen: Als gevolg van de veranderingen van de pensioenwetgeving per 1 januari 2015 zijn partijen overeengekomen om deze wettelijke veranderingen per 1 januari 2015 door te voeren. Dit betekent dat de premiestaffels verlaagd zullen worden. Partijen zijn overeengekomen de verlaging van de werkgeverskosten vanwege de lagere staffel om te zetten in een collectieve bestemming binnen het pensioenkader. In dit kader zijn wij op het volgende overeengekomen:
• per 1 januari 2015 verlaging van de franchise tot het (nieuwe) fiscale minimum voor 2015, waardoor er uiteindelijk over een groter bedrag pensioen opgebouwd wordt;
• een verplichte deelname aan een collectieve WGA-hiaat uitgebreide verzekering tot de leeftijd van 67 jaar. De premie hiervan komt voor rekening van CCE-NL.
Duurzame Inzetbaarheid: Partijen zijn overeengekomen om een werkgroep in te stellen met betrekking tot de verdere concretisering van duurzame inzetbaarheid en de bewustwording bij alle medewerkers. Het doel is om op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid de inzetbaarheid te vergroten. Het gaat uiteindelijk om het langer, gezonder en gemotiveerder werken om de weerbaarheid van de medewerker op de arbeidsmarkt te vergroten. CCE doet een voorstel voor de opdrachtformulering.
– Flexibiliteit/werktijden: In maart jongstleden is de werkgroep Roosters opgestart. Deze werkgroep heeft als doel te komen tot aanbevelingen aan cao-partijen voor het invoeren van betere, volwaardiger en gezondere roosters. Op 1 oktober aanstaande wordt het onderzoek afgerond. De uitgangspunten die zijn opgesteld bij de uitvoering van het onderzoek zijn:
• de gemiddelde arbeidstijd is 8 uur per dag;
• geen structureel overwerk;
• flexibiliteit mogelijk maken in relatie tot de schommelende marktvraag en productie volumes;
• onverkorte toepassing van arbeidstijdenwet (ATW);
• het goed en eenduidig definiëren van arbeidsvoorwaarden zodat er geen misverstanden omtrent de interpretatie kan ontstaan. Het gaat daarbij om arbeidstijd, roostertijd, diensttijd, ADV al dan niet inroosteren, pauzetijden, kloktijden en overdrachtstijd.
• dat de voorgestelde roosters een positieve bijdrage dienen te leveren aan duurzame inzetbaarheid, het welbevinden, de gezondheid en het welzijn van de medewerker;
• om mogelijkheden te onderzoeken over de inspraak en eigen verantwoordelijkheid voor de roosters van de medewerkers.
Wij zijn overeengekomen om op basis van de aanbevelingen, over te gaan tot het opstellen van de arbeidsvoorwaardelijke kaders en (rand)voorwaarden om deze per 1 januari 2015 bij aanvang van de nieuwe CAO in te voeren. In relatie tot de looptijd van deze CAO en het moment van oplevering van de resultaten van de werkgroep, zullen partijen vooraf separate afspraken maken.

Bron: De Unie, 11 juli 2014