Onderhandelingsresultaat CAO Bijenkorf 2011-2012

0
2334


20 mei 2011

Naam
CAO Bijenkorf

Download Onderhandelingsresultaat CAO Bijenkorf 2011-2012
> Principeakkoord CAO Bijenkorf 2011-2012

Looptijd
De Bijenkorf CAO Warenhuizen en de Bijenkorf CAO Hoger Personeel worden verlengd vanaf 1 februari 2011 tot en met 31 maart 2012.

Loonmutaties
De salarisschalen en salarissen in beide CAO’s worden per 1 mei 2011 verhoogd met 1% en per 1 december 2011 met 1%.
De salarisschalen en salarissen van jeugdigen uit de CAO Warenhuizen (van 15 tot en met 22 jaar) worden daarnaast per 1 juli 2011 verhoogd met 1%.

Arbeidsvoorwaarden

Vastleggen keuze t.a.v. compensatie van onbepaalde toeslag
Jaarlijks voor aanvang van het refertejaar worden door de werkgever met de medewerker afspraken gemaakt en vastgelegd ten aanzien van de keuze van de medewerker voor de wijze van compensatie van opgebouwde toeslag.

Inzet onder contract
Als in het kader van het arbeidscontractenstelsel na afloop van het refertejaar het aantal gerealiseerde uren van de medewerker lager is dan de overeengekomen jaarurennorm en er daardoor minuren zijn ontstaan, dan komt de bewijslast door wiens toedoen deze minuren zijn ontstaan bij de werkgever te liggen.

Vaste vrije dagen conform Arbeidscontractenstelsel
Een medewerker met een JUN van minder dan 992 uur per jaar (ofwel minder dan gemiddeld 19 uur per week) kan verzoeken om 2 vaste vrije dagen per week. Een medewerker met een JUN van 992 uren of meer per jaar kan verzoeken om 1 vaste vrije dag per week. Een dergelijk verzoek wordt in beginsel gehonoreerd, tenzij hiertoe – gelet op de bedrijfsvoering – geen mogelijkheid bestaat. De vaste vrije dagen dienen te liggen op één van de dagen, dat de winkel normaliter geopend is.

Variabel belonen leidinggevenden CAO Warenhuizen
Het voorstel van de Bijenkorf voor een variabel beloningssysteem voor leidinggevenden vallend onder de CAO Warenhuizen met procentuele verhogingen, die samenhangen met de uitkomsten van de individuele beoordeling op basis van de vastgestelde beoordelingssystematiek, wordt besproken en vastgesteld in de hiertoe ingestelde toetsgroep. Deze toetsgroep is samengesteld door de Bijenkorf en de vakorganisaties gezamenlijk. De uitwerking dient kostenneutraal te zijn. Het aangepaste beloningssysteem wordt uiterlijk 1 oktober 2011 bekend gemaakt en vanaf 1 februari 2012 toegepast.

Levensfasebewust Personeelsbeleid (LFBP)
Er wordt een projectgroep samengesteld door de Bijenkorf, OR en vakbonden gezamenlijk die vorm gaat geven aan een LFBP waarbij het CAO akkoord van 2009-2011 grondslag is. Het LFBP heeft tot doel medewerkers in verschillende levensfasen in staat te stellen hun werk op voldoende wijze te blijven uitoefenen. Onderdeel van het LFBP is in ieder geval wijziging van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket van beide CAO’s voorzover dit is gebaseerd op leeftijd.

Kwetsbare groepen
De Bijenkorf gaat verder vorm geven aan een beleid gericht op inzetbaarheid van kwetsbare groepen. Daartoe is in mei 2011 een contract getekend met USG Restart. Doelstelling is om per 1 januari 2012 54 medewerkers uit kwetsbare groepen bij de Bijenkorf werkzaam te hebben.

Studiekostenvergoeding
De bepaling in de CAO Warenhuizen waarin onderscheid wordt gemaakt in tegemoetkoming van de studiekosten op basis van overeengekomen arbeidsduur zal worden geschrapt. Daartoe wordt artikel 8.3 van de CAO Warenhuizen betreffende studiekosten vergoeding aangepast.

Nieuwe vakantiewetgeving
Zodra de nieuwe vakantiewetgeving is vastgesteld zal deze in lijn met deze nieuwe wetgeving worden geïmplementeerd in beide CAO’s.

CAO HP
Er wordt een projectgroep samengesteld door de Bijenkorf en de vakorganisaties gezamenlijk die gedurende de looptijd van de onderhavige CAO zal komen met een voorstel voor een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regeling voor het Hoger Personeel van de Bijenkorf ter vervanging van de bestaande CAO HP.

Tegemoetkoming telefoonkosten (artikel 9.6 CAO HP)
De tegemoetkoming telefoonkosten uit de CAO HP vervalt per 1 juni 2011.

Bron: FNV Bondgenoteb, 18 mei 2011