Onderhandelingsresultaat CAO Algemene Bank 2010-2011

0
1711


23 april 2011

CAO-naam
CAO Algemene Bank

Download onderhandelingsakkoord CAO Algemene Bank 2010 -2011
>

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 14 maanden; 1 november 2010 tot 1 januari 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
632

Loonmutaties
Per 1 juni 2011 worden de feitelijke salarissen en de in de onderneming gehanteerde salarisschalen verhoogd met 1,25 %
– In december 2011 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van € 300,- bruto. Werknemers in deeltijd ontvangen deze uitkering naar evenredigheid van de omvang van hun dienstverband.
De werkgever kan besluiten deze eenmalige uitkering ook in vrije tijd toe te kennen.

Arbeidsvoorwaarden

uitzendkrachten: partijen benadrukken dat werkgevers alleen van uitzendkrachten gebruik maken wanneer er sprake is van piekvorming in het werk, opeenhoping van werk als gevolg van ziekte, vakantie of vacatures, dan wel van een overgangsfase in een organisatie als gevolg van een structurele wijziging daarin;
stageplaatsen: werkgevers zullen waar mogelijk en organisatorisch haalbaar stageplaatsen ter beschikking stellen aan scholieren en studenten in overleg met de daartoe geëigende opleidingsinstellingen. In 2011 zullen werkgevers aan partijen bij de CAO een overzicht verstrekken van aantallen, soort/niveau en duur van de stages die zij in het voorafgaande jaar ter beschikking hebben gesteld;
werknemers in deeltijd: worden – waar organisatorisch mogelijk – vacatures aangeboden op een zelfde functieniveau als werknemers in voltijd;
werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn blijven in principe in dienst. Voor hen worden -conform de Verklaring van de Stichting van de Arbeid van 5 november 2004- op ondernemingsniveau maatwerkoplossingen gecreëerd. De Verklaring van de Stichting van de Arbeid luidt als volgt: Voor de categorie werknemers met lichte arbeidsbeperkingen (35% of minder arbeidsongeschikt) dient op het niveau van de arbeidsorganisatie tot maatwerkoplossingen te worden gekomen;
Wajong: werkgevers zetten zich in om -samen met de vakorganisaties- in 2011 een werkplek te vinden voor -in ieder geval- 5 Wajong-gerechtigden.
ouder wordende werknemers: binnen het algemene employabilitybeleid zal extra aandacht worden gegeven aan scholing en loopbaanbegeleiding van de ouder wordende werknemer
werknemers in deeltijd: worden dezelfde scholingsfaciliteiten geboden als werknemers met een voltijd dienstverband
werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd: komen eveneens voor scholing in aanmerking, met dien verstande dat er een evenredigheid dient te bestaan tussen de duur van het dienstverband en de duur en zwaarte van de opleiding
niet-Nederlands sprekende werknemers hebben recht op een cursus Nederlands
EVC’s: vanuit het oogpunt van inzetbaarheid en mobiliteit zal de werkgever bezien (en zo ja, zijn medewerking verlenen aan), of het voor werknemers t/m HBO-niveau mogelijk is, en toegevoegde waarde heeft om via een EVC-procedure (Elders Verworven Competenties) hun kennis en ervaring officieel te laten erkennen en te laten vastleggen in een Ervaringscertificaat.

Bron: De Unie, 20 april 2011